مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 9 فروردین تا ساعت 06:00 روز 15 فروردین

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420301500307990038111 اراکزهرا نظري
2773420301500078270038111 اراکسميرا کارخانه
3773420301500103380038111 اراکمريم خرمي
4773420301500314570838111 اردستانزينب موحد
5773420301500059150895111 اردکانفاطمه السادات همائي
6773420301500129160057111 اروميهشبنم کريمي
7773420301500124300676111 اسلام آبادغربزينب محمد پور
8773420301500096690033111 اسلام شهرعلي اميني زاده
9773420301500083310033111 اسلام شهرفاطمه احمدي
10773420301500298100033111 اسلام شهرفاطمه عزيزي
11773420301500075059773111 اسلاميهسلمان شباني
12773420301500116550008111 اصفهاناحسان فيروزي
13773420301500067890008111 اصفهانبيتا مقدس
14773420301500292790008111 اصفهانزهرا نقيان
15773420301500119860008111 اصفهانفاطمه عزيزي
16773420301500266990008111 اصفهانمائده شفيعي
17773420301500094790008111 اصفهانمحمد کيانپور
18773420301500275960008111 اصفهانمريم احمدي
19773420301500261480008111 اصفهانمريم مولائي
20773420301500049840648111 انديمشککبري صداقتي
21773420301500097890006111 اهوازراحله پور يوسفي
22773420301500165590006111 اهواززينب ارزاني
23773420301500055420006111 اهوازفاطمه محسني
24773420301500072060537111 آذر شهرمريم بهجتي
25773420301500287300046111 آملفاطمه حسين زاده
26773420301500076930046111 آملمهديه پروان
27773420301500268057417111 باب انارنجمه فتحي
28773420301500084890047111 بابلسکينه اسفنديار
29773420301500063610669111 بانهژينو محمدي
30773420301500120230797111 بندرلنگهالهام عليزاده
31773420301500302890636111 بهبهانفاطمه رحيمي
32773420301500279980636111 بهبهانمهران يزداني
33773420301500113860339111 پاکدشتزهرا اسانلو
34773420301500122820339111 پاکدشتزهرا باقري
35773420301500117270339111 پاکدشتزهرا باقري
36773420301500091404386111 پره سرايلين شکوري
37773420301500088054386111 پره سرهادي مهري
38773420301500065380005111 تبريزسهيلا ارجمند
39773420301500053110005111 تبريزمائده رستمي
40773420301500104970005111 تبريزمعصومه طاهري
41773420301500270270468111 تنکابنزينب صادق نژاد
42773420301500111230000111 تهراناعظم زارعي
43773420301500294180000111 تهرانآمنه آقايارپور
44773420301500263870000111 تهرانبهنام جمشيدي
45773420301500095080000111 تهرانريحانه باقري
46773420301500293080000111 تهرانسپيده وهاب پور
47773420301500303570000111 تهرانسمانه ترکاشوند
48773420301500295280000111 تهرانسمانه يغمايي
49773420301500269480000111 تهرانسميه سهيل
50773420301500310330000111 تهرانشمسا فخامتي
51773420301500262770000111 تهرانشيرين شهسواري
52773420301500288520000111 تهرانشيوا علينقي
53773420301500296380000111 تهرانعاطفه پورعاشوري
54773420301500306870000111 تهرانعاطفه سادات سيف
55773420301500082700000111 تهرانفرزانه جباري
56773420301500074840000111 تهرانفرشته خوشرو
57773420301500126800000111 تهرانمحمد ادريس زاده
58773420301500085010000111 تهرانمرتضوي
59773420301500273940000111 تهرانمرضيه مطهري راد
60773420301500087210000111 تهرانمريم کرباسيان
61773420301500080500000111 تهرانمعصومه کيفري
62773420301500285210000111 تهرانمهرناز فروغي شاد
63773420301500311430000111 تهراننفيسه عامري
64773420301500112330000111 تهراننگين سادات حسيني
65773420301500100060000111 تهراننگين نوريان
66773420301500089420000111 تهرانهانيه موحد
67773420301500265080000111 تهرانوحيده عبيدي
68773420301500284570853111 تيرانليلا سلطاني
69773420301500086570853111 تيراننعيمه سلطاني
70773420301500115520074111 جهرمهانيه نصري
71773420301500301590068111 خرم آبادفائزه خادم
72773420301500052720068111 خرم آبادفتانه خزند
73773420301500316160068111 خرم آبادفولادي
74773420301500309910469111 رامسرمهتاب طالشي
75773420301500061064493111 رحيم آبادفاطمه باباخاني
76773420301500058614464111 رستم آبادفاطمه فرجي
77773420301500313057966111 رويدرزهرا رنجبري
78773420301500121720098111 زاهدانافسانه خزائي
79773420301500105650048111 ساريالهام اسودي
80773420301500318230048111 ساريبيتا جهانشاهي
81773420301500276330048111 ساريريحانه شکري
82773420301500272930048111 ساريمحدثه فرامرزي
83773420301500070959777111 سرايانسيد حميد احمدي
84773420301500274760035111 سمنانمريم کريم
85773420301500271450035111 سمناننوشين
86773420301500283300078111 سيرجانمحمد صفاري
87773420301500289440036111 شاهرودسارا سعيدنيا
88773420301500081960088111 شهر کردسميرا بهروزي
89773420301500071550335111 شهريارزهرا عبدالوهاب
90773420301500317060335111 شهريارليلا عابديني
91773420301500264690007111 شيراز-فارساعظم احمدي
92773420301500291590007111 شيراز-فارسعلي بچاري
93773420301500267540554111 عجب شيرافسانه جهانگير
94773420301500093443165611 فردیسفاطمه شهرابي
95773420301500286297674111 فهرجفاطمه آريان مهر
96773420301500048540476111 قائم شهرپروين برومند
97773420301500090180034111 قزوينعاطفه فرهادي
98773420301500280620037111 قمسيده مريم ميراني
99773420301500077060037111 قمطاهره عربي نژاد
100773420301500127820037111 قمميترا کريمي
101773420301500305330458111 قيدارمهدي اله مرادي
102773420301500260820087111 کاشانمرضيه صالحين
103773420301500079810655111 کبودرآهنگفاطمه رضايي
104773420301500062870003111 کرجخديجه بزرگي
105773420301500092080003111 کرجسيده فاطمه وزيري فرد
106773420301500315140003111 کرجنرجس نوري
107773420301500107404583111 کرسفليلا اصانلو
108773420301500060450076111 کرمانزينب نجيب زاده
109773420301500278540076111 کرمانفاطمه حسيني
110773420301500290890067111 کرمانشاهناهيد کرمي
111773420301500125374673111 کلارآبادمحدثه وريج کاظمي
112773420301500069913735111 کهکزهرا سيد رضايي
113773420301500312204447111 کياشهرايت يزداني
114773420301500297154447111 کياشهرآيلين پازوکي
115773420301500064200565111 گرميعدالت يونسي
116773420301500066374364111 گوراب زرميخمهسا حميدنيا
117773420301500299980743111 لارراضيه خادمي
118773420301500068860044111 لاهيجانالهام اتحادي
119773420301500128400447111 لنگرودمليحه محمدي
120773420301500304994453111 لوشانليلا پوررحيم
121773420301500282398895111 مال خليفهسيمين ميري
122773420301500277500454111 ماهنشاناکرم آژند
123773420301500281783177811 محمدشهرهلاله گل کار
124773420301500109890009111 مشهدزهرا ستوده
125773420301500054620009111 مشهدزهره موسوي
126773420301500099400009111 مشهدزينب باقريان
127773420301500308990009111 مشهدفاطمه حسيني
128773420301500108790009111 مشهدفاطمه رئوف
129773420301500073650009111 مشهدکيميا پور معظمي
130773420301500114780898111 مهريزالهه بهبودي
131773420301500098420896111 ميبدمهناز جندقي
132773420301500051860683111 نورآباديوسفوند
133773420301500050446794111 نوسودشايسته کيامهر
134773420301500101480465111 نوشهرزهرا پور محمد
135773420301500130590465111 نوشهرمهلا اسلامي
136773420301500110030749111 ني ريزسلطان محمدي
137773420301500057330437111 هشتپرمعصومه محمد پناه
138773420301500300180065111 همدانآيدا نوترکي
139773420301500106890337111 وراميننسترن فرهادي راد
140773420301500118910759111 ياسوجمهدي نوري پور
141773420301500056370089111 يزدفريبا احمدي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.