مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 9 اردیبهشت تا ساعت 04:00 روز 11 اردیبهشت

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420304200242690056111 اردبيلجلال ميمنت زاده
2773420304200208590033111 اسلام شهرپيام هنردوست
3773420304200215650008111 اصفهانافسانه موذني
4773420304200086030008111 اصفهانفرزانه رضايت
5773420304200025520008111 اصفهانمهسا باقرنيا
6773420304200045650008111 اصفهاننجمه عسگري
7773420304200020010008111 اصفهاننرگس قويسي
8773420304200027714495111 املشحجت علي پور
9773420304200034960545111 اهرعسل اشرفي
10773420304200041040006111 اهوازپرنيان پيل بالا
11773420304200248960006111 اهواززينب ارزاني
12773420304200019650006111 اهوازفاطمه واحديان
13773420304200052480046111 آملفاطمه جعفري
14773420304200038370474111 بابلسرسيما رحمان پناه
15773420304200232610669111 بانهاوين فتاح پور
16773420304200018270069111 بروجردفاطمه آزمايش
17773420304200064540487111 بندر گزالهام هاشمي
18773420304200216370636111 بهبهاناعظم رحمتي
19773420304200044060097111 بيرجندم مودي
20773420304200021723761111 پرندپانيذ انصاري
21773420304200229354658111 پولزهرا خزايي
22773420304200238610338111 پيشواالي يوسفي
23773420304200056520005111 تبريزسميه رستمي
24773420304200225420005111 تبريزمهسا گيتي بان
25773420304200237545335111 ترکمانچايمعدي خليلي
26773420304200066710468111 تنکابنفرزانه شعبان نژاد
27773420304200026800000111 تهرانپريا باکوبي
28773420304200063770000111 تهرانحميده قدرتي
29773420304200084010000111 تهرانرويا طالبي
30773420304200252800000111 تهرانزهرا جواهري نيا
31773420304200053700000111 تهرانزهرا شيري
32773420304200054800000111 تهرانزينب منتظري
33773420304200061570000111 تهرانسعيده صيقل کار
34773420304200046940000111 تهرانسميراميس وارسته
35773420304200077250000111 تهرانسميه جواهر
36773420304200251700000111 تهرانشکوفه باقري
37773420304200243840000111 تهرانشکوه مدد
38773420304200068280000111 تهرانشيرين کمالوند
39773420304200228210000111 تهرانطالبي
40773420304200070530000111 تهرانفاطمه اقاجاني
41773420304200049250000111 تهرانفاطمه رحيمي
42773420304200035770000111 تهرانفاطمه صدري
43773420304200069380000111 تهرانفاطمه قليچي
44773420304200233770000111 تهرانفاطمه نمازي
45773420304200024600000111 تهرانليلي نوروزي
46773420304200015630000111 تهرانمرجان چهارلنگ
47773420304200060460000111 تهرانمرجان وليزاده
48773420304200236080000111 تهرانمريم عاشوري
49773420304200230460000111 تهرانمعصومه سميعي
50773420304200013430000111 تهرانمليحه لعل دشتي
51773420304200059310000111 تهرانمهدي ابوالقاسمي
52773420304200218140000111 تهرانمهين سبزئي
53773420304200080600000111 تهرانمير باقري
54773420304200022400000111 تهرانمينا داودي
55773420304200249450000111 تهرانناهيد سليمي
56773420304200037970000111 تهراننوشين هدايتي
57773420304200245187558111 جمراضيه قربان شوهي زاده
58773420304200083330466111 چالوسصالحي
59773420304200057330068111 خرم آبادحسنا سليماني
60773420304200227930064111 خرمشهرفايز محسن
61773420304200211380084111 خميني شهرراضه پاکروان
62773420304200226500646111 دزفولمحمد حسين شريف زاده
63773420304200209220698111 دهلرانپروين کايد خورده
64773420304200223440469111 رامسرشيرين مشکوري
65773420304200234760181311 ريزينب ميرزائي
66773420304200051820734111 زرقانراضيه نجفي
67773420304200235060048111 ساريالهام اسودي
68773420304200029200048111 ساريپارسيا ايزدي
69773420304200220480048111 ساريماهان سلمانپور
70773420304200213620443111 سياهکلمحدثه صادقي
71773420304200241450036111 شاهرودجوان زاده
72773420304200016330647111 شوشمريم فلاح
73773420304200079160007111 شیراززينب شادان
74773420304200065690007111 شیرازسارا قاسمي
75773420304200040040007111 شیرازفاطمه ارجمند
76773420304200071350007111 شیرازمريم صعبه
77773420304200240250007111 شیرازمهدي هنرور
78773420304200062063356011 صباشهرزهرا شيري
79773420304200039186746111 صحنهنيلوفر علي ياري
80773420304200033160746111 فساسميه جوکار
81773420304200214330845111 فلاورجانپريسا ميرلوحي
82773420304200042820375111 قدسسيمين عباسي
83773420304200239990034111 قزوينزهره صادق
84773420304200082420034111 قزوينمهديه کيالها
85773420304200247160037111 قمفرشته رحيمي
86773420304200048060037111 قمميترا کريمي
87773420304200250860087111 کاشانمهتاب رئيسي زاده
88773420304200031690663111 کاميارانشهرام فريدي
89773420304200075350003111 کرجريحانه پهلواني
90773420304200074250003111 کرجسارا کاظمي
91773420304200050700003111 کرجشيلا شايسته فر
92773420304200023800003111 کرجمير بزرگي
93773420304200085880488111 کردکويمهرنوش کريم نژاد
94773420304200047130076111 کرمانسميرا محمدي
95773420304200231650076111 کرمانماندانا کاميابي
96773420304200217160067111 کرمانشاهحسنا اعظمي
97773420304200067300067111 کرمانشاهمهسا رباني
98773420304200032134673111 کلارآبادفاطمه رود مقدس
99773420304200028570684111 کوهدشتسيده زهرا بخشيان تيزابي
100773420304200246184983111 گاليکشناهيد قرباني
101773420304200030450049111 گرگانناديا منتظري
102773420304200221180044111 لاهيجانالهام اتحادي
103773420304200014930447111 لنگرودفاطمه منصوري
104773420304200224200447111 لنگرودمستانه عبداللهي
105773420304200043030447111 لنگرودنرگس چرم چيان
106773420304200073230447111 لنگرودنسترن خاوري
107773420304200222403184911 ماهدشتميثم بصيري
108773420304200012930378111 محلاتمحسن نجفي
109773420304200076780737111 مرودشتفاطمه
110773420304200055820009111 مشهدزهره موسوي
111773420304200244860009111 مشهدمحبوبه فيض
112773420304200219160009111 مشهدمحدثه مربايان
113773420304200058843169111 ملاردمژده تيموري
114773420304200210380085111 نجف آبادسميه اميرخاني
115773420304200072790085111 نجف آبادمنصوره افضل
116773420304200253270484111 نکامعصومه موسوي
117773420304200212400659111 نهاوندفاطمه حبيبي
118773420304200036960543111 هاديشهرعفت ذاکري
119773420304200078810089111 يزدبي بي تاج جعفرياني
120773420304200081160089111 يزدفائزه سادات ابراهيم خاني

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.