مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 21 فروردین تا ساعت 03:00 روز 26 فروردین

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420302600251790038111 اراکستاره سليماني
2773420302600095080838111 اردستانفدائي
3773420302600055030057111 اروميهزهرا جعفر پور
4773420302600255880676111 اسلام آبادغربحسنا صادقي
5773420302600259290676111 اسلام آبادغربشيدا الماسي
6773420302600085690033111 اسلام شهرفاطمه عزيزي
7773420302600038650033111 اسلام شهرکوثر حسني
8773420302600070110033111 اسلام شهرمنيژه رضا زاده
9773420302600106650008111 اصفهانالهه شجاعيان
10773420302600113420008111 اصفهانالهه محسن زاده
11773420302600057990008111 اصفهانراضيه جواني
12773420302600094960008111 اصفهانفرزانه رضايت
13773420302600088300008111 اصفهانمائده غلامي
14773420302600248710545111 اهرنسيم عابدي
15773420302600076820006111 اهوازسوسن اعلائي
16773420302600118720006111 اهوازفاطمه قنواتي
17773420302600246050739111 آبادهزهرا منصوري
18773420302600238230046111 آملهليا ازلي
19773420302600231620047111 بابلعلي شکرايي
20773420302600075780756111 برازجانسيده نرجس جعفري
21773420302600111100549111 بستان آبادداود يزداني
22773420302600053500766111 بمسميرا حميدي
23773420302600049050766111 بمشيدا جهاني
24773420302600067910487111 بندر گزمهديه عسگري
25773420302600033210043111 بندرانزليسارينا نوري
26773420302600056470079111 بندرعباسمرتضي حيدري
27773420302600041930339111 پاکدشتمهسا اسانلو
28773420302600232163761111 پرندصونا سليمي
29773420302600036450005111 تبريزحسين مظلوم
30773420302600239570095111 تربت حيدريهالهه يزدان پناه
31773420302600048840468111 تنکابنسلوا شيرواني
32773420302600110930468111 تنکابنفاطمه عبدالهي
33773420302600031430000111 تهرانارزو عبداله خاني
34773420302600089590000111 تهراناقاسي
35773420302600114700000111 تهرانآزيتا قشم پور
36773420302600043700000111 تهرانبهجت مهرابي
37773420302600034740000111 تهرانپرورش
38773420302600237250000111 تهرانپريسا غلامحسيني
39773420302600112500000111 تهرانجميله رنجبر
40773420302600020260000111 تهرانحميده جعفري
41773420302600069450000111 تهرانحميده عليمخمدي
42773420302600124770000111 تهرانرويا عطايي
43773420302600101330000111 تهرانزهرا رضايي
44773420302600027970000111 تهرانزهرا زماني
45773420302600236140000111 تهرانزينب اميري
46773420302600050460000111 تهرانسارا ادنوش
47773420302600257380000111 تهرانساره آل علي
48773420302600121460000111 تهرانسميراميس وارسته
49773420302600254080000111 تهرانفاطمه قنبري
50773420302600256280000111 تهرانفائزه کاظم پور
51773420302600241700000111 تهرانفروه امن گستر
52773420302600029180000111 تهرانکيانا طاهري
53773420302600233840000111 تهرانماينا طاهري
54773420302600028080000111 تهرانمحبوبه صفدري
55773420302600244010000111 تهرانمحدثه سادات قدرت
56773420302600090740000111 تهرانمحمدي
57773420302600098550000111 تهرانمريم يزداني
58773420302600040400000111 تهرانمعصومه جعفري
59773420302600104630000111 تهرانمليکا کاشفي
60773420302600032530000111 تهرانمهشاد سلطانپور
61773420302600109140000111 تهرانمهين سبزئي
62773420302600115800000111 تهراننفيسه عامري
63773420302600122450074111 جهرمديانا محمدپور
64773420302600252470477111 جويبارنعيمه بابايي
65773420302600068397486111 حاجي آبادطاهره يوسفي
66773420302600010420068111 خرم آبادحسنا سليماني
67773420302600253200068111 خرم آبادسليمان حاتم وند
68773420302600066100084111 خميني شهرديبا
69773420302600116860084111 خميني شهرمحدثه نيک سيرت
70773420302600103690058111 خويفاطمه رحيم نژاد
71773420302600258980646111 دزفولفاطمه حياتي نسب
72773420302600019610646111 دزفولنرگس سديره
73773420302600230030646111 دزفولهانيه خيامي
74773420302600042230397111 دماوندسمانه شيرخاني
75773420302600080400469111 رامسرسيد حسين مير طالبيان
76773420302600082060077111 رفسنجانفاطمه شريفي پور
77773420302600108930181311 ريمريم سادات موسوي
78773420302600061520181311 ريمهريزي
79773420302600065470098111 زاهدانزهره شه بخش
80773420302600024473944111 زاويهمريم فرجامي مقدم
81773420302600059160045111 زنجانحديث کياني
82773420302600045690045111 زنجانسمن بهرام
83773420302600086370048111 ساريالهام اسودي
84773420302600087470048111 ساريزهرا دارابي
85773420302600054960048111 ساريزهرا سالاري
86773420302600105328179911 سپاهان شهرحنانه گلستاني
87773420302600100030677111 سرپل ذهابليلا کوشکي
88773420302600072400675111 سنقررضوان اجاقي
89773420302600077714336111 سنگرمحدثه صابر
90773420302600046030066111 سنندجسوما فردوسي
91773420302600047130066111 سنندجظهير رسولي
92773420302600240590443111 سياهکلسعيده زماني
93773420302600023550443111 سياهکلمحدثه صادقي
94773420302600091650036111 شاهرودصديقه سادات هاشمي
95773420302600025710598111 شاهيندژعاطفه بهرامي
96773420302600035550007111 شيراز-فارسشاهي
97773420302600079740436111 صومعه سراسميه قارائي
98773420302600021670979111 طبسمريم محمدي
99773420302600073473165611 فردیسميلاد قاسمي
100773420302600117610746111 فساسميه يزدي
101773420302600242300476111 قائم شهرسعيد سليماني
102773420302600245400375111 قدسمريم ساتيان
103773420302600017540666111 قروهايدا حاجيان
104773420302600030940034111 قزوينثريا سبحاني
105773420302600102040034111 قزوينحديثه
106773420302600229990034111 قزوينزهرا مشاط
107773420302600249130034111 قزوينعلي اکبر شلوبري
108773420302600247230037111 قمرحمتي
109773420302600060860663111 کاميارانشهرام فريدي
110773420302600071010003111 کرجمريم جاويد
111773420302600096440076111 کرمانمليحه کرمي
112773420302600243030067111 کرمانشاهزهرا دزفولي
113773420302600092060067111 کرمانشاهفريبا مرادي
114773420302600018674447111 کياشهرايلين پازوکي
115773420302600074010877111 گلپايگانخرمي
116773420302600234675376111 گوگانديانا پاشاپور
117773420302600123350044111 لاهيجانسکينه نوري
118773420302600250350044111 لاهيجانمنيژه رضوي
119773420302600052060447111 لنگرودجاويد صابريان
120773420302600058008987111 مروستسحر قانع
121773420302600081570649111 مسجدسليمانلادن اميري
122773420302600120280009111 مشهدانسيه تحقيقي
123773420302600097370009111 مشهدسمانه پارسايي
124773420302600119130009111 مشهدمحبوبه فيض
125773420302600064610657111 ملايرمريم روستايي
126773420302600084910597111 مياندوآبسونيا پيمايي
127773420302600039120659111 نهاوندايدا کياني
128773420302600037950749111 ني ريزقاسم زارع
129773420302600063760093111 نيشابورسعيده نيکونظر
130773420302600044890543111 هاديشهرکبري جديدي
131773420302600099980437111 هشتپرحميده پورعباد
132773420302600022790437111 هشتپرمعصومه محمدپناه
133773420302600062860336111 هشتگردزهرا فلاح نژاد
134773420302600093960065111 همدانپريسا زارع
135773420302600107400089111 يزدبي بي تاج جعفرياني
136773420302600026330089111 يزدپريناز رحماني
137773420302600083440089111 يزدسميرا فلاح
138773420302600051030089111 يزدفرشته فتوحي
139773420302600235500089111 يزدمحبوبه پزمانفر
140773420302600078880089111 يزدنور بالا

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.