رهگیری مرسولات

ارسال پستی صرفاً صبح روزهای فرد صورت می‌گیرد.

ارسالی 28 تیر

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:30 روز 24 تیر تا ساعت 08:30 روز 28 تیر

ارسالی 24 تیر

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 23:15 روز 20 تیر تا ساعت 08:30 روز 24 تیر

ارسالی 21 تیر

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 19 تیر تا ساعت 23:15 روز 20 تیر

ارسالی 19 تیر

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 02:00 روز 17 تیر تا ساعت 05:00 روز 19 تیر

ارسالی 17 تیر

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 14 تیر تا ساعت 02:00 روز 17 تیر

ارسالی 14 تیر

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 01:30 روز 12 تیر تا ساعت 06:00 روز 14 تیر

ارسالی 12 تیر

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 10:00 روز 10 تیر تا ساعت 01:30 روز 12 تیر

ارسالی 10 تیر

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 7 تیر تا ساعت 10:00 روز 10 تیر

ارسالی 7 تیر

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 00:00 روز 4 خرداد تا ساعت 05:00 روز 7 تیر