رهگیری مرسولات

ارسال پستی صرفاً صبح روزهای فرد صورت می‌گیرد.

ارسالی 26 فروردین

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 21 فروردین تا ساعت 03:00 روز 26 فروردین

ارسالی 21 فروردین

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 19 فروردین تا ساعت 09:00 روز 21 فروردین

ارسالی 19 فروردین

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 10:00 روز 16 فروردین تا ساعت 09:00 روز 19 فروردین

ارسالی 16 فروردین

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 15 فروردین تا ساعت 10:00 روز 16 فروردین

ارسالی 15 فروردین

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 9 فروردین تا ساعت 06:00 روز 15 فروردین

ارسالی 9 فروردین

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 5 فروردین تا ساعت 07:00 روز 9 فروردین

ارسالی 7 فروردین

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 26 اسفند تا ساعت 05:00 روز 5 فروردین

ارسالی 26 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 24 اسفند تا ساعت 06:00 روز 26 اسفند

ارسالی 24 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 22 اسفند تا ساعت 06:00 روز 24 اسفند

ارسالی 22 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 24:00 روز 19 اسفند تا ساعت 08:00 روز 22 اسفند