رهگیری مرسولات

ارسال پستی صرفاً صبح روزهای فرد صورت می‌گیرد.

ارسالی 25 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 01:00 روز 23 اسفند تا ساعت 02:45 روز 25 اسفند

ارسالی 23 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 18:00 روز 20 اسفند تا ساعت 01:00 روز 23 اسفند

ارسالی 21 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 03:30 روز 18 اسفند تا ساعت 18:00 روز 20 اسفند

ارسالی 18 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 04:30 روز 16 اسفند تا ساعت 03:30 روز 18 اسفند

ارسالی 16 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 02:30 روز 14 اسفند تا ساعت 04:30 روز 16 اسفند

ارسالی 14 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 11 اسفند تا ساعت 02:30 روز 14 اسفند

ارسالی 11 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 9 اسفند تا ساعت 05:00 روز 11 اسفند

ارسالی 9 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 16:45 روز 6 اسفند تا ساعت 05:00 روز 9 اسفند

ارسالی 7 اسفند

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 04:00 روز 4 اسفند تا ساعت 16:45 روز 6 اسفند