رهگیری مرسولات

ارسال پستی صرفاً صبح روزهای فرد صورت می‌گیرد.

ارسالی 1 مهر

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 30 شهریور تا ساعت 07:00 روز 1 مهر

ارسالی 30 شهریور

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 28 شهریور تا ساعت 08:00 روز 30 شهریور

ارسالی 28 شهریور

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 26 شهریور تا ساعت 07:00 روز 28 شهریور

ارسالی 26 شهریور

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 22 شهریور تا ساعت 07:00 روز 26 شهریور

ارسالی 22 شهریور

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:30 روز 21 شهریور تا ساعت 08:00 روز 22 شهریور

ارسالی 21 شهریور

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 19 شهریور تا ساعت 07:30 روز 21 خرداد

ارسالی 19 شهریور

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 16 شهریور تا ساعت 08:00 روز 19 شهریور

ارسالی 16 شهریور

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:15 روز 14 شهریور تا ساعت 07:00 روز 16 شهریور

ارسالی 14 شهریور

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 16:00 روز 11 شهریور تا ساعت 08:15 روز 14 شهریور

ارسالی 12 شهریور

مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 06:00 روز 9 شهریور تا ساعت 16:00 روز 11 شهریور