مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 22:00 روز 28 اسفند تا ساعت 09:00 روز 1 اسفند

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420233700068560895111 اردکانمنيره ابراهيميان
2773420233700063154389111 اسالمفهيمه بيگي
3773420233700021140033111 اسلام شهرحسين پور
4773420233700065820033111 اسلام شهرمحمد فلاح
5773420233700046100008111 اصفهانالهه محسن زاده
6773420233700056160008111 اصفهانزهره سلطاني
7773420233700114790008111 اصفهانشهلا نژاد هاديان
8773420233700069540008111 اصفهانفرشته فرزام منش
9773420233700145100008111 اصفهانمحبوبه کلبعلي
10773420233700026960008111 اصفهانمعصومه مولائي
11773420233700051610686111 اليگودرزفاطمه انصاري
12773420233700247394495111 املشفرهاد علي پناه
13773420233700140276373111 اميديهسميرا سليمي
14773420233700261616373111 اميديهنيايش ناصري
15773420233700091810648111 انديمشکيلدا حسيني
16773420233700267350694111 ايوانحديث زماني
17773420233700039230063111 آبادانالهام درويشي
18773420233700087540046111 آملسميه همداني
19773420233700111960474111 بابلسرسيما رحمان پناه
20773420233700104640766111 بمعليرضا شاهرخي
21773420233700137150766111 بمفائزه فرامرزپور
22773420233700256290766111 بممعصومه خدمت مختاري
23773420233700076227554111 بندرديرمريم انبارکي مطلق
24773420233700088150079111 بندرعباساسماکمالي
25773420233700152400753111 بندرگناوهحميده تراکمه
26773420233700146710635111 بندرماهشهرعباس مزارعي
27773420233700027570635111 بندرماهشهرفريبا توکلي
28773420233700060130635111 بندرماهشهرنسيم غريب پور
29773420233700036200075111 بوشهرالناز
30773420233700045160075111 بوشهرفرنوش شيرکاني
31773420233700070860075111 بوشهرنجمه پور مقدم
32773420233700254670097111 بيرجندفاطمه باقري
33773420233700101107363111 بيضامرضيه باقري
34773420233700266053761111 پرندايمانه بهنام جم
35773420233700072788454111 پيربکرانفائزه عباسي
36773420233700248200005111 تبريزاعظم اختري
37773420233700033420005111 تبريزعطا خداپرست
38773420233700090050599111 تکابزهرا ژياني
39773420233700053670468111 تنکابنبهشته بهزادي
40773420233700138520000111 تهرانالهام عبدالهي
41773420233700049590000111 تهرانآشوري
42773420233700092210000111 تهرانبن عباس
43773420233700064210000111 تهرانپيمانه بوجاور
44773420233700268820000111 تهرانحسين قديمي
45773420233700147480000111 تهرانرضوان اقدسي
46773420233700075380000111 تهرانزهرا زينال زاده
47773420233700024940000111 تهرانزينب منعمي
48773420233700097720000111 تهرانساعده چوپاني
49773420233700037310000111 تهرانسعيد محمود خاني
50773420233700078690000111 تهرانسعيده نيک انجام
51773420233700044080000111 تهرانشاه محمدي
52773420233700085450000111 تهرانشکوفه باقري
53773420233700028350000111 تهرانضحا نامجويان
54773420233700110570000111 تهرانفاطمه حمزه پور
55773420233700029450000111 تهرانفاطمه ساوالانپور
56773420233700150840000111 تهرانفاطمه سقايي
57773420233700258760000111 تهرانفاطمه سيف زاده
58773420233700249790000111 تهرانليلا جانسوز
59773420233700260010000111 تهرانليلا شيرازي نيا
60773420233700099930000111 تهرانمحمد طاهري
61773420233700148590000111 تهرانمهديه کيان
62773420233700107210000111 تهرانندا کرمي
63773420233700059650000111 تهرانهانيه موحد
64773420233700253250000111 تهرانيگانه ميرانوري
65773420233700112138135111 تودشکميترا علوي پور
66773420233700108200074111 جهرمسميه جباريان جهرمي
67773420233700141814487111 چابکسراعظم حسن پور چابک
68773420233700041010997111 چابهارفاطمه خاني
69773420233700062474643111 چمستانزهرا ذبيحي
70773420233700071718346111 حبيب آبادفاطمه خيري
71773420233700080336344111 حميديهاسما يلالي
72773420233700270954378111 حويقالهام امکان پور
73773420233700022960068111 خرم آبادپويا اميني
74773420233700103030068111 خرم آبادفاطمه جوزايي
75773420233700273810664111 ديواندرهشب بو فاني
76773420233700109150469111 رامسرمريم خسروي
77773420233700086290469111 رامسرمهلا قنبري
78773420233700105400376111 رباطکريممصطفي عظيمي
79773420233700074470077111 رفسنجانزهرا زينلي مقدم
80773420233700252297883111 رودبارعليرضا اکبري مهني
81773420233700255880098111 زاهدانناهيد قاسمي
82773420233700067300045111 زنجانپريسا سعادتي
83773420233700250720045111 زنجانفرشته علوي
84773420233700271960045111 زنجانمريم تاراسي
85773420233700057150478111 زير آبسمانه رمضاني
86773420233700100590048111 ساريبهاره برزگر
87773420233700055330048111 ساريمحبوبه رضايي
88773420233700058670039111 ساوهمهري قرباني
89773420233700025980938111 سرخسفاطمه فداکار
90773420233700094130035111 سمنانرهبر
91773420233700149400035111 سمنانفهيمه طوسي
92773420233700023300386111 شازندمحجوبه هاشمي
93773420233700251860036111 شاهرودفاطمه منصوري
94773420233700275290775111 شهربابکمحدثه زين الديني
95773420233700142690007111 شيراز-فارسليلا بوستاني
96773420233700102420007111 شيراز-فارسمهناز عزيزي سعدي
97773420233700089970977111 فردوسمهديه افقويي
98773420233700093930034111 قزوينليلا شبيري
99773420233700048400037111 قممحسن حيدري
100773420233700265427476011 قيرمريم مرتضوي
101773420233700143330087111 کاشانفائزه حسامي
102773420233700054450003111 کرجسارا شاکرمي
103773420233700038720003111 کرجسيد مهدي حسيني
104773420233700052250003111 کرجفاطمه صمدي
105773420233700040970003111 کرجکوثر علي نژاد
106773420233700274570076111 کرمانبهناز روناسي
107773420233700077670076111 کرمانحميد   يزدانپناه
108773420233700115160076111 کرمانزهره علينقي
109773420233700269050067111 کرمانشاهزهرا بيگ رضايي
110773420233700096740067111 کرمانشاهسميرا تيرانداز
111773420233700262330067111 کرمانشاهفريبا مرادي
112773420233700035953199111 کمالشهر/ش.قندیحسن ترکمان نژاد
113773420233700106610943111 گرمهزينب محمدي
114773420233700073470743111 لارشقايق نامدار
115773420233700050420044111 لاهيجانصنوبر فلاح
116773420233700066570454111 ماهنشاناکرم آژند
117773420233700263120649111 مسجدسليمانحيدر رستمي
118773420233700030520009111 مشهدزهرا طهماسبي
119773420233700139253169111 ملاردمژده تيموري
120773420233700259520657111 ملايرمريم روستايي
121773420233700257153183611 مهرشهرامين اخباري
122773420233700144010597111 مياندوآبندا قهرمانيان
123773420233700272330085111 نجف آباداکرم توکلي
124773420233700151990085111 نجف آبادفاطمه نجفي پور
125773420233700043440683111 نورآبادسجاد نوروزي
126773420233700098150465111 نوشهرسارا بيگ
127773420233700047710437111 هشتپرفرناز اسدي
128773420233700095840437111 هشتپرکاظم ايوبي
129773420233700079350557111 هشترودربابه سعيدي
130773420233700034130336111 هشتگردنوشين اجري
131773420233700061820065111 همدانفرشته حجتي
132773420233700264390759111 ياسوجمريم کياني
133773420233700042330089111 يزداعظم اسمعيلي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.