مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 26 بهمن تا ساعت 22:00 روز 28 بهمن

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420233500295610038111 اراکمريم جمشيديان ثالث
2773420233500299950056111 اردبيلمهديه نوروز شناس
3773420233500063030057111 اروميهافسانه بيرامزاده
4773420233500292330057111 اروميهفاطمه همتي
5773420233500086470057111 اروميهمريم برجي نژاد
6773420233500089293187111 اشتهاردمينا بهشتي
7773420233500040350008111 اصفهانازاده فتحيان
8773420233500093990008111 اصفهانتقي زاده
9773420233500275270008111 اصفهانزهرا مکارمي
10773420233500255130008111 اصفهانليلا انصاري
11773420233500079470008111 اصفهانمرتضي جان نثاري
12773420233500087330008111 اصفهانيزداني
13773420233500281930008111 اصفهانيلدا قادري
14773420233500110303168611 انديشهابراهيم کردي
15773420233500118950648111 انديمشکمرجان نصيري
16773420233500282820006111 اهواززهرا بنواري
17773420233500280620006111 اهوازصدريان زاده
18773420233500062480006111 اهوازکيان عالي پور
19773420233500296667448111 ايجامين مقدم
20773420233500104500639111 ايذهساناز افتخاري
21773420233500289860697111 آبدانانمجيد رحيمي
22773420233500077330046111 آملمژگان افراسياب
23773420233500284400047111 بابلرضا جعفري
24773420233500252300474111 بابلسرازادي
25773420233500259390487111 بندر گزالهام هاشمي
26773420233500070130079111 بندرعباسابراهيمي
27773420233500117187557111 بندرکنگانصمدي نژاد
28773420233500249690797111 بندرلنگهسارا سپندار
29773420233500298220635111 بندرماهشهرمريم حيدري
30773420233500257351658111 پرديسعادله جناني
31773420233500248050377111 پرندکمهدي ميرزايي
32773420233500097250685111 پلدخترفرشته بازوند
33773420233500253440338111 پيشواعليرضا سيل سپور
34773420233500291570348111 تاکستانفرنوش طاهر خاني
35773420233500274860005111 تبريزسهيلا ارجمند
36773420233500279860000111 تهرانابوالفضل اميدي
37773420233500085310000111 تهراناسيه خاکزادي
38773420233500293380000111 تهرانافسانه فاضلي
39773420233500092080000111 تهرانبهارک مفتاحي
40773420233500112630000111 تهرانپريسا حبيبي
41773420233500051700000111 تهرانپناهي
42773420233500061770000111 تهرانجعفري
43773420233500260870000111 تهرانروحي مهربابا
44773420233500301670000111 تهرانرويا عطايي
45773420233500303870000111 تهرانزهرا لواساني
46773420233500272140000111 تهرانسيمين قاسمي
47773420233500046140000111 تهرانضيايي
48773420233500278760000111 تهرانعاطفه رمضاني
49773420233500082010000111 تهرانفاطمه تجلي
50773420233500091970000111 تهرانفاطمه ثابتي
51773420233500114840000111 تهرانفاطمه قزل اياغ
52773420233500095380000111 تهرانفائزه مهروش
53773420233500271040000111 تهرانفرهاد خليلي
54773420233500254210000111 تهرانگنج خاني
55773420233500071840000111 تهرانگوهري
56773420233500049450000111 تهرانليلي نوروزي
57773420233500258620000111 تهرانمبينا رضايي
58773420233500050600000111 تهرانمريم عاشوري
59773420233500101460000111 تهرانمريم مقدم
60773420233500083110000111 تهرانمريم مير قاسمي
61773420233500262080000111 تهرانمريم ناصري
62773420233500270940000111 تهرانمعصومه باقري
63773420233500306180000111 تهرانميلاد مراديان
64773420233500058420000111 تهرانمينا پيغامي
65773420233500286620000111 تهرانهيوا خادم
66773420233500096480000111 تهرانيوسف زماني
67773420233500116640944111 جاجرمناصر يزداني
68773420233500066710466111 چالوسشيدا عظيمي
69773420233500119747334111 خشترباب زال پور
70773420233500105277334111 خشتفاطمه حميدي
71773420233500103308345111 خورزوقشقايق نوروزي
72773420233500276390696111 دره شهرصفورا پور اشرف
73773420233500069980376111 رباطکريماحسان شهرياري
74773420233500267634856111 رستم کلاالهام سادات صالحي
75773420233500044130077111 رفسنجانفائزه عرب
76773420233500054427966111 رويدرزهرا رنجبري
77773420233500081790181311 ريعلنچري
78773420233500250880986111 زابلحسن حجازي زاده
79773420233500307060045111 زنجانفاطمه صحبتي
80773420233500277740048111 ساريفاطمه حسني ساعي
81773420233500076440048111 ساريمجيد گوران
82773420233500273470096111 سبزواررويا علي اکبري
83773420233500304840588111 سلماسفهيمه جهانگيري
84773420233500265400066111 سنندجکمال زارع
85773420233500302590036111 شاهرودجوان زاده
86773420233500047543416111 شريفيهليلا خاني
87773420233500042100088111 شهر کردالهام حق بين
88773420233500247567199111 شهرجديدصدراپريسا اسماعيلي
89773420233500251060086111 شهرضازهرا سعيدي
90773420233500065200335111 شهريارندا يعقوب فکر
91773420233500060380007111 شيراز-فارسارزو ايزدي
92773420233500073760007111 شيراز-فارسپروين هوشمندي
93773420233500283030007111 شيراز-فارسپريا فهندژ
94773420233500074860007111 شيراز-فارسرقيه کشاورز
95773420233500059230007111 شيراز-فارسزهرا قناعت پيشه
96773420233500246060007111 شيراز-فارسعلي غريبي
97773420233500264990007111 شيراز-فارسفاطمه رحماني
98773420233500098400007111 شيراز-فارسفرناز فرشاد
99773420233500068200007111 شيراز-فارسليلا رضاييان
100773420233500268597395111 صفاشهرقاسم شريفي
101773420233500106200436111 صومعه سراسميه مهدي پور
102773420233500261744674111 عباس آبادراحله هوشني
103773420233500075014674111 عباس آبادمريم ميرچي
104773420233500256810475111 فريدونکنارمهديه سجادي
105773420233500064690034111 قزوينسيده سارا موسوي
106773420233500043450034111 قزويننسيم رحمان
107773420233500107990037111 قمبهار نادري
108773420233500057230037111 قممريم ( اژدر) عابد
109773420233500115200087111 کاشانسحر طالبي
110773420233500102870003111 کرجبهار امامي فر
111773420233500100670003111 کرجصبا انتصاري
112773420233500052110003111 کرجمحمدرضا شريفي
113773420233500300650076111 کرمانفاطمه احمدي نژاد
114773420233500078640076111 کرمانمبينا افشاري
115773420233500084330067111 کرمانشاهزهرا سنجري
116773420233500263250788111 کهنوجمعصومه سليماني
117773420233500294670049111 گرگانفرزانه فيروز کوهي
118773420233500269800877111 گلپايگانالهه خدابخشي
119773420233500285520877111 گلپايگانفاطمه زين الديني
120773420233500072620044111 لاهيجانالهام اتحادي
121773420233500041310044111 لاهيجانزهره اميني
122773420233500067060044111 لاهيجانمريم سرافراز
123773420233500288250438111 ماسالمحمد جواد نوراني
124773420233500099640055111 مراغهيعقوب حقي
125773420233500088350667111 مريوانهانا رحيمي
126773420233500109200009111 مشهدثمين حسيني
127773420233500055030009111 مشهدسمانه پارسايي
128773420233500120420009111 مشهدفاطمه شادمان
129773420233500287640009111 مشهدمهديه پولادوند
130773420233500056130009111 مشهدمهيا اسلامي
131773420233500045100085111 نجف آبادحسين بهيار
132773420233500053743765111 نسيم شهرزهرا مصطفوي
133773420233500090740659111 نهاوندصبا حيدري مهر
134773420233500094710735111 نور آبادسارا قاسمي
135773420233500113060465111 نوشهرشيخ الاسلامي
136773420233500290980749111 ني ريزقاسم زارع
137773420233500080720065111 همدانطيبه نامجويان
138773420233500297710065111 همدانفائزه پيمان
139773420233500111500759111 ياسوجمهدي نوري پور
140773420233500266950089111 يزدسيده شيرين موسوي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.