مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:30 روز 12 بهمن تا ساعت 09:45 روز 15 بهمن

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420232100135060456111 ابهرمعصومه الهياري
2773420232200039100038111 اراکسعيده يولداشي
3773420232100119910895111 اردکانفاطمه قانعي
4773420232100085880895111 اردکانفاطمه کمالي
5773420232100087200057111 اروميهاذر الهي
6773420232100113420057111 اروميهحيدر خليل پور
7773420232200038790008111 اصفهانازاده فتحيان
8773420232200014250008111 اصفهانفاطمه شاه بندري
9773420232100108620008111 اصفهانمائده مويدنيا
10773420232200048860008111 اصفهانمحسن گلگار
11773420232100117590008111 اصفهانمهسا کياني
12773420232100154550008111 اصفهانناصر صادقي
13773420232200046650008111 اصفهاننيلوفر راست قلم
14773420232100104100648111 انديمشکفاطمه پور اسماعيلي
15773420232100149790006111 اهوازاميري
16773420232100163310006111 اهواززينب ارزاني
17773420232100112870006111 اهوازمرضيه اميني
18773420232100144380063111 آبادانالسا خدري
19773420232200020800063111 آباداننبي اله سجادي
20773420232200043610887111 بروجنمحبوبه افراسيابي
21773420232200032720753111 بندرگناوهحميده تراکمه
22773420232100123760097111 بيرجندسجاد کباري
23773420232200011961658111 پرديسفاطمه عرب
24773420232200031693761111 پرندسميه کفيلي
25773420232200047610685111 پلدختردولت يار
26773420232100133845877111 پلدشتسکينه داستار
27773420232200002790468111 تنکابنغزل کمالي فر
28773420232100098310000111 تهرانالهام صفر نواده
29773420232200025600000111 تهرانالهام نيکويي
30773420232100153630000111 تهرانالهه شهبازي
31773420232100099420000111 تهراناناهيتا دالوند
32773420232200027800000111 تهرانپريسا حبيبي
33773420232200003260000111 تهرانراضيه احمدي پژوه
34773420232100084840000111 تهرانراضيه گرداني نژاد
35773420232100275080000111 تهرانروحي مهربابا
36773420232200013330000111 تهرانريحانه سادات عمراني
37773420232100081530000111 تهرانزهرا طلوعي
38773420232100137910000111 تهرانسارا اسمعيلپور
39773420232200009870000111 تهرانسعيد محمودخاني
40773420232100103290000111 تهرانسيمين قاسمي
41773420232100156940000111 تهرانشادي جلاليان
42773420232100136800000111 تهرانشکوفه باقري
43773420232100139110000111 تهرانفاطمه نبيوني
44773420232200016630000111 تهرانفرشته سادات خوشرو
45773420232100093800000111 تهرانليلا مجيدي
46773420232200021190000111 تهرانليلا يعقوبي
47773420232100091600000111 تهرانمائده اقائي
48773420232100141360000111 تهرانمجتبي پرتوزاده
49773420232100140260000111 تهرانمحبوبه فلاح طلب
50773420232100158140000111 تهرانمرجان وليزاده
51773420232100111160000111 تهرانمرضيه خدائي
52773420232100146870000111 تهرانمرضيه رضايي
53773420232100131290000111 تهرانمريم تقدير
54773420232200024500000111 تهرانمريم خان بابايي
55773420232100157040000111 تهرانمريم طالبي
56773420232100088250000111 تهرانمريم کاويان
57773420232100126740000111 تهرانمهين سبزئي
58773420232100134600000111 تهرانميترا ملکي
59773420232100125630000111 تهراننادره مقدسي
60773420232100096110000111 تهراننبيوني
61773420232200012230000111 تهراننغمه ازاد
62773420232100147127558111 جمزهرا روشن
63773420232100162480074111 جهرممعصومه دردهن
64773420232100097154487111 چابکسرمريم احمدي
65773420232200010450466111 چالوسحکيمه شيخ الاسلامي
66773420232200029230068111 خرم آبادمحبوبه
67773420232100118670748111 دارابنجمه حکيميان
68773420232200022820495111 راميانفاطمه طاهري
69773420232200036400765111 راورسمانه کمالي
70773420232200045234464111 رستم آبادفاطمه فرجي
71773420232100138913973111 رودهنسايه خوبي
72773420232100127720181311 ريالهه داوري
73773420232100078060181311 ريمريم جوادي
74773420232200030480734111 زرقانراضيه نجفي
75773420232100073450045111 زنجانمرضيه کشاورز
76773420232100151210045111 زنجانمريم مهديخاني
77773420232100090590048111 سارياقدس احمدي
78773420232100086270096111 سبزواراکرم مرادي
79773420232100110898474111 سده لنجانفاطمه صباغي زاده
80773420232100101938474111 سده لنجانمرضيه ايماني
81773420232100121100588111 سلماستوحيد اباذر
82773420232100100860588111 سلماسکوثر ايزدبخش
83773420232100116690066111 سنندجپريسا اشرفي
84773420232200023690078111 سيرجانمليحه نصرت ابادي
85773420232100152350036111 شاهروداکرم ادرياني
86773420232100159180598111 شاهيندژسحر ناصري
87773420232100145130088111 شهر کردالهام حق بين
88773420232100155540775111 شهربابکفاطمه عنايت پور
89773420232100079397199111 شهرجديدصدرااکرم ديده وري
90773420232200044790086111 شهرضامهدي تاکي
91773420232200018550007111 شيراز-فارسحسن خادم الحسيني
92773420232100080140007111 شيراز-فارسلاله صمد پور
93773420232100077790007111 شيراز-فارسمحبوبه جوکار
94773420232100082350007111 شيراز-فارسنيره کياني
95773420232200017504674111 عباس آبادفاطمه جوستاني
96773420232100124647539111 عسلويهزهرا کريمي
97773420232200037300494111 علي آبادصالحه سميعي
98773420232100076543165611 فردیسمحبوبه بختيار
99773420232100107273165611 فردیسمرضيه سپهر اذري
100773420232100109640398111 فيروزکوهکامران صادقي
101773420232100075790037111 قمزهرا حاتم
102773420232100102110037111 قمفاطمه حاجلو
103773420232100128860037111 قمفرزانه ازاد
104773420232100150590087111 کاشانمنصوره تولايي
105773420232100106910003111 کرجحسن کمالپور
106773420232200041630003111 کرجسارا مرادي
107773420232100129350003111 کرجفاطمه بتولي
108773420232100132700003111 کرجفاطمه کبيري
109773420232100143870003111 کرجمژگان معيني مجد
110773420232200035970003111 کرجمهرناز صفي
111773420232100122630003111 کرجنگار رجبي
112773420232200005550076111 کرمانليلا يزداني
113773420232100083860067111 کرمانشاهفريبا مزادي
114773420232200007790067111 کرمانشاهناهيد کرمي
115773420232100095130067111 کرمانشاههانيه مويدي
116773420232200034760049111 گرگانسکينه نصير پور
117773420232200042620049111 گرگانعليرضا نجابت
118773420232100115760049111 گرگانناديا منتظري
119773420232100089810358111 گرمسارگلناز ستوده
120773420232200028330565111 گرميياسر شير زاده
121773420232100160080044111 لاهيجانمعصومه کشاورز اخلاقي
122773420232200008104453111 لوشانزهرا محمدي
123773420232100074270349111 محمديهسعيده نجفي
124773420232200040350463111 محمودآبادفائزه حسن پور
125773420232100120970055111 مراغهسميرا قربانپور
126773420232100130110009111 مشهدتکتم خرمي
127773420232200015450009111 مشهدزهرا احساني نيا
128773420232100161420009111 مشهدزهرا ستوده
129773420232200033307357111 مصيريبيتا نگين تاجي
130773420232100114520085111 نجف آبادساجده جعفري
131773420232100105860484111 نکاالهام اسکندري
132773420232100094540539111 هريسالهام
133773420232200026620065111 همداناقدس مهيمني
134773420232100142440759111 ياسوجسيد علي مهدوي
135773420232100092160089111 يزداعظم فاضلي
136773420232200019400089111 يزدالهام رضايي
137773420232200006030089111 يزدسيد حسين سالاري
138773420232100148540089111 يزدمحمد صلاحي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.