مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 01:45 روز 7 اسفند تا ساعت 05:00 روز 10 اسفند

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420234600103860038111 اراکفاطمه جانباز
2773420234600117330038111 اراکمريم قادران
3773420234600106080895111 اردکانمطهره خبير
4773420234600197910057111 اروميهپرستو بهجت
5773420234600192400057111 اروميهرقيه درخشين
6773420234600169730687111 ازنافاطمه لک
7773420234600080014389111 اسالمفهيمه بيگي
8773420234600058100033111 اسلام شهرفاطمه عليزاده
9773420234600042720008111 اصفهانافسانه تقي بيگي
10773420234600063960008111 اصفهاناميرحسين ابراهيم زاده
11773420234600104760008111 اصفهانترنم ابهريان
12773420234600066270008111 اصفهانسپهري
13773420234600050590008111 اصفهانشهره اشجع زاده
14773420234600057300008111 اصفهانفاطمه جان نثاري
15773420234600054990008111 اصفهانمريم بلالي
16773420234600191060008111 اصفهانمعصومه مکرمي
17773420234600083100008111 اصفهانمليکا سادات صالحي
18773420234600069570008111 اصفهاننوشين اميري
19773420234600203760008111 اصفهانياسمن مرادي
20773420234600097564495111 املشفرهاد علي پناه
21773420234600216816373111 اميديهنيايش ناصري
22773420234600109323168611 انديشهارمغان نفيسي
23773420234600188590648111 انديمشکنازنين احمدپور
24773420234600091760006111 اهوازالهه احمد زاده
25773420234600189610006111 اهوازياسمين حميدي
26773420234600082710693111 ايلاممحبوبه دارابي
27773420234600209080439111 آستاراالهه بالانسب
28773420234600179460637111 آغاجاريسيده فاطمه جلوياني
29773420234600067440046111 آملسميه همداني
30773420234600101520046111 آملفاطمه شکري
31773420234600094440047111 بابلسبيکه اسفنديار
32773420234600185570047111 بابلصوفيا حسن پور
33773420234600198223354111 باغستانسميرا احدي پور
34773420234600081220897111 بافقپيمان افخمي
35773420234600090180897111 بافقنسرين حمزه
36773420234600126670079111 بندرعباسسميه عباس زاده
37773420234600107570635111 بندرماهشهرندا هاشمي نسب
38773420234600118463765411 بهارستانمريم رسول   زاده
39773420234600113890075111 بوشهرخاتون نيک اختران
40773420234600043990075111 بوشهرزهرا حيدري
41773420234600105030075111 بوشهرفاطمه قنبري
42773420234600195180665111 بيجارمحدثه حسين زاده
43773420234600072440097111 بيرجندثريا کوزه گران
44773420234600217740097111 بيرجندشهلا افخمي
45773420234600120501658111 پرديسمريم سادات نبي يان
46773420234600205810685111 پلدخترفرشته بازوند
47773420234600049985335111 ترکمانچايمهدي خليلي
48773420234600202840000111 تهرانآرشا سجادي نيا
49773420234600038450000111 تهرانبهاره پور حسن
50773420234600122870000111 تهرانحسن پور
51773420234600068650000111 تهرانراضيه زارعي
52773420234600064250000111 تهرانزهرا جديدي
53773420234600127380000111 تهرانشيوا علينقي
54773420234600099960000111 تهرانعاطفه قوچاني غروي
55773420234600073210000111 تهرانعاطفه محبي
56773420234600044110000111 تهرانعلي گنجعلي
57773420234600125180000111 تهرانفاطمه تجلي
58773420234600048520000111 تهرانفاطمه ثابتي
59773420234600062040000111 تهرانفاطمه رضايي
60773420234600128480000111 تهرانفاطمه قليچي
61773420234600088790000111 تهرانفرزانه جباري
62773420234600167650000111 تهرانفرزانه نظامي
63773420234600053080000111 تهرانفرشته محمدي
64773420234600096650000111 تهرانمرضيه توسلي
65773420234600039550000111 تهرانمرضيه مطهري راد
66773420234600208450000111 تهرانمريم حاجي زاده
67773420234600059690000111 تهرانمريم سليمان زاده
68773420234600218520000111 تهرانمهديه کيان
69773420234600061940000111 تهرانمهسا خوجيني
70773420234600086590000111 تهراننجمه عسکري
71773420234600129050853111 تيرانسيمين ازاد
72773420234600184670544111 جلفامحمدتقي شرکتي
73773420234600095697558111 جمحکيمه ايماني
74773420234600092840477111 جويبارپريسا باوند
75773420234600187390477111 جويبارمحبوبه حسن زاده
76773420234600215640466111 چالوسساناز ابراهيم زاده
77773420234600076470084111 خميني شهرزهرا ملاکريمي
78773420234600213220879111 خوانسارسيد علي توکلي
79773420234600124470843111 درچه پيازفرخنده شجاعي
80773420234600183880646111 دزفولسميرا سرداريان پور
81773420234600182010469111 رامسرآزاده اسديان
82773420234600079560469111 رامسرحميد رضا گلعلي پور
83773420234600056526568111 رزنمهرنوش زمردي
84773420234600131334464111 رستم آبادشهربانو قنبر پور
85773420234600210110004111 رشتمتانت مظلومي
86773420234600060330448111 رودسرفاطمه عليزاده
87773420234600089390448111 رودسرفرنگيس قربانيان
88773420234600168640181311 ريمنصوره تويسرکاني
89773420234600123400098111 زاهدانمليحه شهرياري
90773420234600115890045111 زنجانفرشته علوي
91773420234600041590045111 زنجانمريم شمس ارا
92773420234600221960048111 ساريايمان نبي پور
93773420234600220860048111 ساريمرجان عرب
94773420234600078810048111 ساريمريم دهقان
95773420234600037354936111 سرخنکلاتهصبا عليزاده
96773420234600181010866111 سميرممهسا نيکبخت
97773420234600100550066111 سنندجپرديس ميره وندي
98773420234600114030066111 سنندجپريسا اشرفي
99773420234600075187573111 سوقعصمت خاني
100773420234600111034354111 شفتفاطمه شاکري
101773420234600211917199111 شهرجديدصدرازهرا احمدي
102773420234600204060335111 شهريارسارا عليزاده
103773420234600108060007111 شيراز-فارسالناز کاظمي کيا
104773420234600051590007111 شيراز-فارسحسن خادم الحسيني
105773420234600207060007111 شيراز-فارسسبحان حيدري
106773420234600186400007111 شيراز-فارسهانيه خوشنام
107773420234600071230436111 صومعه سرافاطمه عمو
108773420234600036370435111 فومنبهاره نقده
109773420234600214840398111 فيروزکوهفائزه کياني مهر
110773420234600178320476111 قائم شهرنرجس جمشيدي راد
111773420234600087300034111 قزوينسارا حاتم زاده دهبنه
112773420234600130650037111 قمزهرا شفيعي
113773420234600085400037111 قمعباس سوراني
114773420234600190060037111 قمعطيه باقري
115773420234600194470037111 قممبينا شمسي
116773420234600119440037111 قمناصر سالاري ندر
117773420234600084300037111 قمنرجس اسودگان
118773420234600093610087111 کاشاننسرين کهکشاني
119773420234600193354694111 کتالم وسادات   شهرفاطمه صفرمشايي
120773420234600212210003111 کرجفرشته روشن
121773420234600170310003111 کرجمهسا داعي
122773420234600121080003111 کرجيميني
123773420234600102820076111 کرمانزهره علينقي
124773420234600110690076111 کرمانميرزايي
125773420234600200760067111 کرمانشاهناهيد کرمي
126773420234600070574447111 کياشهرزهرا رجب نژاد
127773420234600077080358111 گرمسارمرجان خليل زاده
128773420234600055960044111 لاهيجانالهام اتحادي
129773420234600047100044111 لاهيجانزهره اميني
130773420234600046710447111 لنگرودفاطمه منصوري
131773420234600040300378111 محلاتمريم قاسمي
132773420234600112783177811 محمدشهرسودابه ابراهيمي ناصري
133773420234600098490737111 مرودشتمريم ديندار لو
134773420234600116740566111 مشگين شهرالميرا فتاحي
135773420234600196670009111 مشهدايمان اتابکي
136773420234600065270009111 مشهدزهرا حسيني معيني
137773420234600180990009111 مشهدمريم پورافخم
138773420234600052890009111 مشهدنسترن توکلي
139773420234600206883169111 ملاردشيما بشيري
140773420234600199730657111 ملايرزهرا روستايي
141773420234600074150597111 مياندوآبمريم حاجي وند
142773420234600219670085111 نجف آبادهاجر اسياباني
143773420234600132810659111 نهاوندمهدي مطهري
144773420234600201160735111 نور آبادغزال کريمي
145773420234600045130093111 نيشابوربهشتي
146773420234600035060065111 همدانامير سرخوش

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.