مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 20:00 روز 26 خرداد تا ساعت 05:00 روز 29 خرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420309100078740056111 اردبيلحانيه اميري
2773420309100326500056111 اردبيلرامين تنگسار
3773420309100330950895111 اردکانعصمت نظري فرد
4773420309100095440008111 اصفهانزهرا مکارمي
5773420309100103720008111 اصفهانزهره قيصري
6773420309100084270008111 اصفهانعاطفه
7773420309100089780008111 اصفهانعلي وطني
8773420309100323060008111 اصفهانفاطمه نگيني
9773420309100337540008111 اصفهانمرضيه احمدي
10773420309100085250648111 انديمشکملاد چناري
11773420309100059320755111 اهرمخيري رستمي
12773420309100131520006111 اهوازماندانا نجفي پور
13773420309100141590006111 اهوازمعصومه صمدي
14773420309100071690006111 اهوازناهيد گندمي
15773420309100054860006111 اهوازنجات موسوي
16773420309100154257565111 آبپخشزهرا حسيني
17773420309100102950897111 بافقايزديان
18773420309100060050897111 بافقزهرا بهشتي
19773420309100336560669111 بانهژينو فرجي
20773420309100332869698111 بجستانسارا ابراهيم زاده
21773420309100107330094111 بجنوردمريم نيک نيا
22773420309100321620043111 بندرانزليمهرناز نيک قربان
23773420309100072570079111 بندرعباسسيده زينب خيرالامور
24773420309100106540635111 بندرماهشهرمبينا موسوي
25773420309100074710635111 بندرماهشهرمرجان نخستين
26773420309100080598976111 بهابادرضواني نژاد
27773420309100116120569111 پارس آبادگلزار قاسم زاده
28773420309100338417977111 پارسيانپرستو زارع زاده
29773420309100058080339111 پاکدشتمحبوبه فتحي مراد
30773420309100052550005111 تبريزسحر آوند
31773420309100093930005111 تبريزسميه سروروي پور
32773420309100340080000111 تهراناذين حقيقي
33773420309100128550000111 تهرانالهام غلامي
34773420309100127450000111 تهرانبابادوست
35773420309100110670000111 تهرانپرورش
36773420309100098930000111 تهرانريحانه انوري
37773420309100328760000111 تهرانزهرا اسماعيليان
38773420309100129650000111 تهرانزهرا آقايي
39773420309100086650000111 تهرانزهرا سغادات علوي
40773420309100147590000111 تهرانزهرا مرتضوي
41773420309100137520000111 تهرانسارا مجتهد
42773420309100100600000111 تهرانسميه اسماعيل پور
43773420309100138620000111 تهرانسميه يوسفي
44773420309100144280000111 تهرانشکوه مقيمي
45773420309100132010000111 تهرانعليخاني
46773420309100077690000111 تهرانعليرضا ناصري
47773420309100079890000111 تهرانفاطمه ابهري
48773420309100320940000111 تهرانفاطمه فيلي
49773420309100091210000111 تهرانلعيا مسلمي
50773420309100105110000111 تهرانليلا اسدي
51773420309100324350000111 تهرانمتيرا ملکي
52773420309100331110000111 تهرانمحسن اميني
53773420309100333310000111 تهرانمحمد ادريس زاده
54773420309100068720000111 تهرانمرضيه مطهري راد
55773420309100099030000111 تهرانمريم حامدي
56773420309100120740000111 تهرانمريم سليماني
57773420309100157650000111 تهرانمژگان احمدي
58773420309100108420000111 تهرانمعصومه ملک جعفريان
59773420309100063210000111 تهرانمهشيد نشاط افشاري
60773420309100061010000111 تهراننرگس فرزانه
61773420309100122400853111 تيرانبنفشه سلطاني
62773420309100070127558111 جممهدي اکبرپور
63773420309100319660786111 جيرفتفاطمه افشار منش
64773420309100148156354111 چمرانحسين اقايي
65773420309100062330068111 خرم آبادحسيني -روماني
66773420309100327610084111 خميني شهرمحدثه نيک سيرت
67773420309100094837866111 درب بهشتليلي عادلي
68773420309100151540646111 دزفولفايزه سبحاني نسب
69773420309100155294656111 رويانمعصومه روياني
70773420309100334300181311 ريحيدري
71773420309100140950986111 زابلفروغ خليلي
72773420309100143270048111 ساريپريسا مهرپويا
73773420309100109640039111 ساوهميثم دريا
74773420309100325954634111 سرخرودفاطمه رجب زاده
75773420309100090130066111 سنندجمحدثه جعفري
76773420309100067440036111 شاهرودبهنوش عطار
77773420309100126160036111 شاهرودصديقه السادات موسوي
78773420309100146330083111 شاهين شهرعاطفه شيرزادي
79773420309100055050775111 شهربابکمنصوره ماوندي
80773420309100112590007111 شیراززهرا رئوفي
81773420309100125960007111 شیرازمريم زارعي
82773420309100083570436111 صومعه سرابنت الهدا داودي
83773420309100335740436111 صومعه سرافاطمه پور جوادي
84773420309100150160436111 صومعه سرافاطمه توسلي
85773420309100134440436111 صومعه سرافرناز قربان زاده
86773420309100153014674111 عباس آبادروح اله مرتمي
87773420309100075460886111 فارسانناديا ارشادي
88773420309100113543165611 فردیسسميرا مهدوي
89773420309100064810476111 قائم شهرزينب احمدي
90773420309100339540034111 قزوينسحر سرانجام
91773420309100156160034111 قزوينفاطمه ايتي غفاري
92773420309100139980087111 کاشانزينب نوري نسب
93773420309100135570087111 کاشانفهيمه فرزاد
94773420309100069080087111 کاشاننسرين کهکشاني
95773420309100124507343111 کامفيروزفاطمه آزاديطلب
96773420309100117690003111 کرجآتوسا باقري
97773420309100119890003111 کرجآيدا نوري
98773420309100076890003111 کرجزهرا سبحاني
99773420309100065720003111 کرجمهديه   مهديزاده
100773420309100115270076111 کرمانفائزه بختياري
101773420309100121930076111 کرمانمنير تاج الديني
102773420309100053270067111 کرمانشاهفرانک ملکي زاده
103773420309100056840546111 کليبرفريبا صادقي
104773420309100142913199111 کمالشهر/ش.قندیکبري اقائي
105773420309100322614346111 کوچصفهانمريم ال اقا
106773420309100081614346111 کوچصفهانهانيه مهري
107773420309100096494476111 کوملهمينا غلامعلي زاده
108773420309100130990049111 گرگانشاهکويي نژاد
109773420309100066200044111 لاهيجانالهام اتحادي
110773420309100136100044111 لاهيجانمهسان مطلوبي اکبر
111773420309100145714453111 لوشانمحمدتقي عطايي
112773420309100118400009111 مشهدريحانه تقي زاده
113773420309100082160009111 مشهدزهرا ستوده
114773420309100123960009111 مشهدسيد محمد سجادي
115773420309100057470009111 مشهدفاطمه حسيني
116773420309100088780009111 مشهدفاطمه فرقداني
117773420309100097740009111 مشهدمحدثه جواهري
118773420309100073200009111 مشهدمحمد اصغرزاده
119773420309100087400053111 ميانهزهرا قره داغي
120773420309100152200085111 نجف آبادزهرا منتظري
121773420309100133160085111 نجف آبادنگين کاظمي
122773420309100104880659111 نهاوندمحسن رضايي
123773420309100329730659111 نهاوندمريم ترکاشوند
124773420309100092640465111 نوشهررها گروسي
125773420309100111330557111 هشترودربابه سعيدي
126773420309100101930337111 ورامينمعصومه موسوي
127773420309100114540089111 يزددستمالچيان
128773420309100149250089111 يزدفائزه حيدري
129773420309100051400089111 يزدمحبوبه پژمانفر

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.