مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 25 اردیبهشت تا ساعت 04:00 روز 27 اردیبهشت

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420305800093500038111 اراکسحر عباسي
2773420305800058670056111 اردبيلافسانه محمدي
3773420305800050860056111 اردبيلزهرا عالي زاده
4773420305800042980895111 اردکانعصمت نظري فرد
5773420305800121840895111 اردکانفاطمه دهستاني
6773420305800107424389111 اسالمسما پور خودکار
7773420305800268690676111 اسلام آبادغربزهرا باقري نسب
8773420305800049323187111 اشتهاردزهرا شاه بيگ
9773420305800126230008111 اصفهاناحمد رضا افشاري
10773420305800110550008111 اصفهانجابر رباني
11773420305800073160008111 اصفهانسلاله مقدادي
12773420305800262200008111 اصفهانفاطمه آقابابايي
13773420305800117270008111 اصفهانمائده احمدي
14773420305800249690738111 اقليدليلا فارسي
15773420305800048156373111 اميديهزهرا عسچري
16773420305800259640006111 اهوازامين مرعشي
17773420305800113650006111 اهوازتقي پور
18773420305800266400006111 اهوازعطيه زند
19773420305800243960006111 اهوازفاطمه نوروزي
20773420305800122620006111 اهوازفاطمه واحديان
21773420305800101400694111 ايوانحديث زماني
22773420305800105010739111 آبادهسعيده فلاحت پيشه
23773420305800250950739111 آبادهسميه آسيايي
24773420305800052990046111 آملرضوان رضازاده
25773420305800094470046111 آملسحر تقي پور رينه
26773420305800061060047111 بابلفردوس متولي
27773420305800116930043111 بندرانزليمتين محسني
28773420305800106670079111 بندرعباسسعيد بردبار
29773420305800244810753111 بندرگناوهمحمود احمدي
30773420305800096120635111 بندرماهشهرليلا روحانيان
31773420305800129180485111 بهشهرافسانه زمان
32773420305800071130075111 بوشهرزهرا حيدري
33773420305800141637977111 پارسياناسما انصاري
34773420305800124918454111 پيربکراناعظم دهقاني
35773420305800097400005111 تبريزسحر اوند
36773420305800086691933811 تجريشزهرا سادات مطلبي
37773420305800127491933811 تجريشزينب صالحي
38773420305800261910468111 تنکابنلاله پوراميني
39773420305800072880468111 تنکابنمهشيد مرشدي
40773420305800082310000111 تهراناتوسا قريب
41773420305800064380000111 تهرانبهشتي
42773420305800108480000111 تهرانزهرا رفيعي
43773420305800079960000111 تهرانزهرا سالم
44773420305800076650000111 تهرانزهرا محمودي
45773420305800240040000111 تهرانشهين پاليزبان
46773420305800142140000111 تهرانطهورا خدادادي
47773420305800271350000111 تهرانفاطمه رباني
48773420305800138690000111 تهرانفاطمه سعيدي
49773420305800258930000111 تهرانفاطمه نظري
50773420305800065480000111 تهرانفاطمه نعيمي
51773420305800130870000111 تهرانفريبا عيوضي نژاد
52773420305800070040000111 تهرانمتقيان
53773420305800260180000111 تهرانمحدثه خوش اخلاق
54773420305800269100000111 تهرانمريم باهنر
55773420305800253420000111 تهرانمريم بن عباس
56773420305800055420000111 تهرانمريم طاهريان
57773420305800098990000111 تهرانمعصومه زينلي
58773420305800123110000111 تهرانمنير پرويسي
59773420305800267890000111 تهرانمهين سبزئي
60773420305800078860000111 تهراننسيم جلالي نژاد
61773420305800263480000111 تهراننيلوفر صفري
62773420305800139670074111 جهرممليحه ناطقي
63773420305800114740477111 جويبارمحمد سوادکوهي
64773420305800144300084111 خميني شهرمحدثه نيک سيرت
65773420305800255570084111 خميني شهرمهدي شيرازي
66773420305800102820084111 خميني شهرنرگس وطن خواه
67773420305800092018345111 خورزوقعلي اصغر رضوي
68773420305800054120748111 دارابعباس جوکار
69773420305800132840757111 دهدشتذوالفقار پاداش
70773420305800087247966111 رويدرزهرا رنجبري
71773420305800080990181311 ريحامد رضايي
72773420305800059710181311 ريزينب ميرزائي
73773420305800245630986111 زابلبابک مسعودي
74773420305800272520986111 زابلفاطمه ظفري
75773420305800044320986111 زابلفروغ خليلي
76773420305800074230045111 زنجانسيده بهناز فاضلي
77773420305800045440048111 ساريزهرا دارابي
78773420305800085710048111 ساريمرضيه بابائي
79773420305800109670048111 ساريمريم شيخ پور
80773420305800099180048111 ساريمليحه
81773420305800133050588111 سلماساسما شيخي
82773420305800125180588111 سلماسليلا لطيفي
83773420305800053930035111 سمنانعاتکه سادات ترحمي
84773420305800134100036111 شاهرودفاطمه شاکر اردکاني
85773420305800047490598111 شاهيندژعاطفه بهرامي
86773420305800247290538111 شبسترالهام صبري
87773420305800120333394111 شريف آبادفرزانه غلام زاده
88773420305800246350775111 شهربابکزهرا اسدي
89773420305800077350647111 شوشليلا مهرابي
90773420305800100380007111 شیرازاعظم احمدي
91773420305800060690007111 شیرازالهام رفيعي
92773420305800083130007111 شیرازالهه صياد
93773420305800089740007111 شیرازدينا انصاري
94773420305800088640007111 شیرازسحر صادقي
95773420305800046567199111 صدراکورش يزداني
96773420305800111747395111 صفاشهرحسن ازرم
97773420305800137354674111 عباس آبادفاطمه رشيدي
98773420305800128183165611 فردیسزينب کريمي
99773420305800043710953111 فيض آبادسجاد پورمحمد
100773420305800251327935111 فينحسين پور
101773420305800069810037111 قمرحمتي
102773420305800270160037111 قمفاطمه حاجلو
103773420305800084440037111 قممطهره محقق نجفي
104773420305800103887476011 قيرمريم مرتضوي
105773420305800091540087111 کاشاننسيم قدک پور
106773420305800066890003111 کرجپارمين غلامي
107773420305800095990003111 کرججواد جعفري
108773420305800136790003111 کرجزينب نعمتي
109773420305800140250003111 کرجعادل خواه
110773420305800056820003111 کرجفاطمه بتولي
111773420305800254820003111 کرجمزده شاه ولي
112773420305800252400076111 کرمانصوفيا ابراهيمي
113773420305800118640076111 کرمانفاطمه السادات حسيني
114773420305800090270076111 کرمانفهيمه عبدل نژاد
115773420305800063400067111 کرمانشاهفرشاد فخري
116773420305800248293365111 کوهسارفاطمه محبت پور
117773420305800057080358111 گرمسارمرجان خليل زاده
118773420305800067529365111 گلبهارصوفيا نعيمي
119773420305800257250438111 ماسالسمانه پوربخش
120773420305800051130463111 محمودآبادسودابه محمدي
121773420305800241950649111 مسجدسليمانميترا فتح اله زاده
122773420305800115160009111 مشهدسحر ياور زاده
123773420305800068710009111 مشهدسمانه پارسايي
124773420305800104990009111 مشهدفاطمه حسيني
125773420305800242160009111 مشهدنيکروز مظلومي
126773420305800041610657111 ملايرسيده سيما حسيني
127773420305800265150556111 ملکانعلي محمدي
128773420305800112130445111 منجيلعلي روحي پور
129773420305800264180576111 نقدهسارا جليل زاده
130773420305800143710683111 نورآبادانيسه خيرالهي
131773420305800081300543111 هاديشهرغلامرضا عظيمي
132773420305800256840336111 هشتگردعلي بهتويي
133773420305800135300065111 همدانسحر عطريان
134773420305800075470065111 همدانعلي جمور
135773420305800131440089111 يزدبي بي تاج جعفرياني
136773420305800119120089111 يزدشيما ارمي
137773420305800062640089111 يزدشيوا شکيباپور

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.