مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 03:00 روز 20 اردیبهشت تا ساعت 04:00 روز 23 اردیبهشت

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420305400035740893111 ابرکوهفرزانه صفاري
2773420305400312810895111 اردکانعصمت نظري فرد
3773420305400097120745111 استهبانامين مقدم
4773420305400340690008111 اصفهانخفيظي
5773420305400032520008111 اصفهانسميرا زماني
6773420305400041480008111 اصفهانمجتبي کريمي
7773420305400091820008111 اصفهانيلدا قادري
8773420305400060400648111 انديمشکيلدا حسيني
9773420305400346100006111 اهوازسارا افروغ
10773420305400344990063111 آبادانالهام درويشي
11773420305400308400344111 آبيکالهي
12773420305400034990444111 آستانه اشرفيهفاطمه پور خليل
13773420305400040860474111 بابلسرالهام مجاهد
14773420305400101336395111 باغ ملکسيده فاطمه طباطبايي فخر
15773420305400092880785111 بافتنوشين بهرامي
16773420305400083470635111 بندرماهشهرسارا هاشمي
17773420305400058880636111 بهبهانکوثر حسيني
18773420305400036570485111 بهشهرمعصومه محمدي نيا
19773420305400342060075111 بوشهرفرنوش شيرکاني
20773420305400304127991111 بيکاهمهديه ارکار
21773420305400039464658111 پولزهرا خزايي
22773420305400062420005111 تبريزالناز نوري زاده
23773420305400311280005111 تبريزعادل عبدل زاده
24773420305400018690005111 تبريزفرشته کاظمي
25773420305400077461933811 تجريشفاطمه قائمي
26773420305400076380000111 تهراناميرحسين کندي
27773420305400313970000111 تهرانپريسا برات پور
28773420305400046180000111 تهرانپريسا عبادي
29773420305400056250000111 تهرانپور اسماعيل
30773420305400328550000111 تهرانحديثه صدر
31773420305400049480000111 تهرانخاطره انصاريان
32773420305400084250000111 تهرانروح انگيز مهر بابا
33773420305400302800000111 تهرانرويا قاسمي
34773420305400020430000111 تهرانزهرا سوادکوهي
35773420305400082040000111 تهرانزهره قادري
36773420305400059550000111 تهرانشکوفه باقري
37773420305400044970000111 تهرانشميسا ارشد
38773420305400023740000111 تهرانعلي صفري
39773420305400086450000111 تهرانفاطمه ابهري
40773420305400054040000111 تهرانفاطمه خاکباز
41773420305400329650000111 تهرانفاطمه فلاح زاده
42773420305400324140000111 تهرانفاطمه نعيمي
43773420305400093210000111 تهرانفتانه خورمهر
44773420305400047280000111 تهرانليلا جانسوز
45773420305400315180000111 تهرانمحبوبه حسيني
46773420305400016970000111 تهرانمحمد جدي
47773420305400096520000111 تهرانمحمد درگاهي
48773420305400033800000111 تهرانمرجان قادريان
49773420305400314080000111 تهرانمرضيه بقايي
50773420305400038310000111 تهرانمرضيه خلقتي
51773420305400330800000111 تهرانمرضيه رحيمي زاده
52773420305400075280000111 تهرانمينا زمانيان
53773420305400068520000111 تهراننازنين صادقي پور
54773420305400024840000111 تهراننيلوفر محمدي خانقاه
55773420305400072970000111 تهرانهما تقوي
56773420305400350940000111 تهرانوحيده عيبدي
57773420305400333110000111 تهرانياسمن صدقي
58773420305400321307344111 خرامهسپيده عليايي
59773420305400065440068111 خرم آبادسيده الهام موسوي نيا
60773420305400048610068111 خرم آبادمحمد حاتم وند
61773420305400017890064111 خرمشهرفاطمه نصاري
62773420305400043784864111 خليل شهرفاطمه سادات سعيدي
63773420305400307270084111 خميني شهرسميرا وطنخواه
64773420305400066810646111 دزفولشيرين جوانمردي
65773420305400349394493111 رحيم آبادزهرا مصطفوي
66773420305400094354856111 رستم کلامجتبي ايازي
67773420305400327950448111 رودسرراضيه بهزاد نژاد
68773420305400087050448111 رودسرمريم قاسمي
69773420305400074060181311 ريزينب ميرزائي
70773420305400310550181311 ريمريم جوادي
71773420305400323930181311 ريمونا دهقاني
72773420305400031670986111 زابلعلي محمدي
73773420305400339520847111 زرين شهرسميه سليميان
74773420305400053720045111 زنجانسعيده شيدائي
75773420305400089840048111 ساريريحانه شکري
76773420305400030590048111 ساريعاطفه شعباني
77773420305400338330035111 سمنانجميله غفاري
78773420305400352860035111 سمنانعاتکه سادات ترحمي
79773420305400019300066111 سنندججواهر فرهنگي
80773420305400090930066111 سنندجکمال زارع
81773420305400079980078111 سيرجانمرجان شريف
82773420305400309880088111 شهر کردبهاره نجفي
83773420305400095780088111 شهر کردنوشين اشگرف
84773420305400343200335111 شهريارمريم ولي پور
85773420305400071890335111 شهريارمنا گودرزي
86773420305400326594787111 شيرگاهاسيه لاسمي
87773420305400061520007111 شیرازحسين خادم الحسيني
88773420305400037930007111 شیرازسبحان حيدري
89773420305400351760007111 شیرازفاطمه احراري
90773420305400347300007111 شیرازفاطمه دهقاني
91773420305400337230007111 شیرازفرزانه رضايي
92773420305400045187199111 صدرابتول جعفري
93773420305400334885635111 عنبرانيگانه حيدري
94773420305400316290976111 قاينمجتبي سليماني نژاد
95773420305400027640476111 قائم شهرسعيد سليماني
96773420305400070380034111 قزوينفاطمه خورگامي
97773420305400335230037111 قمزهرا همتي
98773420305400057270037111 قمطيبه ساجدي
99773420305400073330087111 کاشانمحسن ظهير
100773420305400320040003111 کرجسارا مرادي
101773420305400332310003111 کرجسپيده ملازاده
102773420305400052140003111 کرجطاهره سادات محمدي فر
103773420305400067500076111 کرماناسما عباسقلي زاده
104773420305400078670076111 کرمانحميد يزدانپناه
105773420305400331990076111 کرمانمحسن ملکي
106773420305400317500067111 کرمانشاهعاطفه رحيمي مقدم
107773420305400028468586111 کهريزسنگزهرا
108773420305400305574346111 کوچصفهانليلا فردپور
109773420305400348354447111 کياشهرايت يزداني
110773420305400050674983111 گاليکشناهيد قرباني
111773420305400042160744111 گراشوحيد رضايي
112773420305400081130049111 گرگانفاطمه حجازي نيا
113773420305400055390969111 گنابادبهناز ترابي
114773420305400080080969111 گنابادنرگس شفايي
115773420305400026720044111 لاهيجانمريم شمسي
116773420305400345300334111 لواسانزهره منصوري
117773420305400064230463111 محمودآبادالهام نظافتي
118773420305400336150667111 مريوانعمر رحماني
119773420305400021060566111 مشگين شهرکبري اکبري
120773420305400088570009111 مشهدتکتم موسوي
121773420305400303820009111 مشهدملا زاده
122773420305400306130009111 مشهدمهيا اسلامي
123773420305400022550009111 مشهدنرگس باغستاني
124773420305400353160009111 مشهدنيکروز مظلومي
125773420305400325290896111 ميبدالهام سليماني
126773420305400319630896111 ميبدفاطمه ثقفي
127773420305400025990085111 نجف آبادمرضيه هاشم زاده
128773420305400318300333111 نظرآبادستاره کشت پور
129773420305400063610576111 نقدهسارا جليل زاده
130773420305400029596795111 نودشهاوين احمدي
131773420305400051960337111 ورامينمژگان نعمتي
132773420305400341950759111 ياسوجمريم کياني
133773420305400301160089111 يزدعليه تقوايي
134773420305400322400089111 يزدفريبا احمدي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.