مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 00:30 روز 13 آبان تا ساعت 04:00 روز 16 آبان

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420223200157500456111 ابهرطيبه ارجوني
2773420223200302520038111 اراکسميه قاسمي
3773420223200226470736111 اردکانفيروزه صالحي
4773420223200312620057111 اروميهمهسا نصرتيان
5773420223200182200654111 اسدآبادعليرضا محمودي
6773420223200163620008111 اصفهانپريسا صدرعاملي
7773420223200264820008111 اصفهانسميرا برجيان
8773420223200309030008111 اصفهانشهناز سپهري
9773420223200249200008111 اصفهانصبا رفيعائي
10773420223200262620008111 اصفهانفاطمه نعيم زاده
11773420223200142380008111 اصفهانفهيمه ايرجي
12773420223200231310008111 اصفهانليلا مهدوي
13773420223200284960008111 اصفهانمريم عليخاني
14773420223200194930008111 اصفهانمهديه عامري
15773420223200327646373111 اميديهمرضيه علواني
16773420223200273590006111 اهوازحسين مرادي
17773420223200152250006111 اهوازخديجه زرگاني
18773420223200283650006111 اهوازرضا عبدالهي
19773420223200296030006111 اهوازفائزه مکوندي
20773420223200215380006111 اهوازمريم محسني
21773420223200316957448111 ايجمحبوبه نظري
22773420223200220860693111 ايلامطاهره لطفي زاد
23773420223200211890693111 ايلاممنيره حاجي نيا
24773420223200330305358111 ايلخچيفاطمه حلاجي
25773420223200210890694111 ايوانسارا نيکجو
26773420223200145500694111 ايواننگين شهبازيان
27773420223200328080739111 آبادهآزاده صفائيان
28773420223200310690493111 آق قلامحمد احمدي
29773420223200254820046111 آملرضوان رضازاده
30773420223200139100046111 آملفرشته ملک
31773420223200154820047111 بابلسميه قنبر پور
32773420223200184330474111 بابلسرزهرا رئوف
33773420223200197710474111 بابلسرسيما رحمان پناه
34773420223200147740756111 برازجانسميه لهسايي
35773420223200209440069111 بروجردليلا راستي
36773420223200323400487111 بندر گزحسن رياحي
37773420223200236590043111 بندرانزليرقيه رمضاني
38773420223200301970043111 بندرانزليگلاره کافي قاسمي
39773420223200317470079111 بندرعباسپوريا احمدنيا
40773420223200320820079111 بندرعباسهانيه خوشامن
41773420223200267640635111 بندرماهشهرسرورحمداوي
42773420223200276610635111 بندرماهشهرنوذري
43773420223200222790653111 بهارسيمين مبصري
44773420223200303828143111 بهارستانآزاده حجتي زاده
45773420223200190938143111 بهارستانستايش يميني
46773420223200141698143111 بهارستانفرانک خسروي پور
47773420223200257670636111 بهبهاندانيال شوري
48773420223200208640595111 بوکانمعصومه قاضي
49773420223200234788565111 بوئين و   مياندشتمحمد علي ميرزايي
50773420223200199737991111 بيکاهمهديه ارکار
51773420223200151160567111 بيله سواربايرامپور
52773420223200153160339111 پاکدشتحسنيعلي مرادي
53773420223200256570339111 پاکدشتفهيمه مردي
54773420223200186081658111 پرديسشهره کرماني
55773420223200180063761111 پرنداماني
56773420223200229760005111 تبريزالهام اکبري
57773420223200278990005111 تبريزناشر
58773420223200251611933811 تجريشفاطمه قائمي
59773420223200140331933811 تجريشمحيا جماعتي
60773420223200241570000111 تهراناحمدي
61773420223200305800000111 تهراناحمدي نيکو
62773420223200235910000111 تهرانبهناز ذاکري
63773420223200196310000111 تهرانپرورش
64773420223200274080000111 تهرانپريسا عبادي
65773420223200247180000111 تهرانراضيه صفت گل
66773420223200248280000111 تهرانرزا حمزه اي
67773420223200268420000111 تهرانرضا بهشتي
68773420223200164910000111 تهرانرضا قنادزاده
69773420223200240460000111 تهرانزهرا اصغري
70773420223200318180000111 تهرانساجده دباغي
71773420223200253840000111 تهرانسارا رضايي
72773420223200203500000111 تهرانسودابه
73773420223200217970000111 تهرانفاطمه شاکري
74773420223200135800000111 تهرانکسائيان
75773420223200242670000111 تهرانمريم کوپاه ايها
76773420223200138110000111 تهرانمسعود پوريا
77773420223200244870000111 تهرانمعصومه حبيب زادگان
78773420223200326040000111 تهرانمنا خاکپور
79773420223200307010000111 تهرانمنا نيري
80773420223200295310000111 تهرانمنيژه حصارکي
81773420223200160500000111 تهرانمهسا بابايي
82773420223200221430000111 تهرانموسوي
83773420223200329350000111 تهرانناهيد صديق کيا
84773420223200183940000111 تهراننجمه راستي
85773420223200191800000111 تهراننيايش رجب پور
86773420223200263057558111 جمحکيمه ايماني
87773420223200292230068111 خرم آباداعظم اميري
88773420223200300030568111 خلخالخديجه فتحي بيرق
89773420223200200140084111 خميني شهرعلي حاجيان
90773420223200324300754111 خورموجسيده خديجه حسيني
91773420223200306156399111 دزپارتکبري ابدالي
92773420223200149326567111 دمقليلي گلزاري اميد
93773420223200261570758111 دوگنبداننصرت اله مظلوم زاده
94773420223200271160376111 رباطکريمامير عليزاده
95773420223200219674464111 رستم آبادشهربانو قنبر پور
96773420223200252930077111 رفسنجانفائزه عرب
97773420223200321030448111 رودسرحديث حسن پور
98773420223200195710448111 رودسرفاطمه مهديخواه
99773420223200144650181311 ريمحبوبه شريفي
100773420223200137890181311 ريناديا نيستاني
101773420223200212790734111 زرقانسمانه عليزاده
102773420223200185950847111 زرين شهرسميه شباني
103773420223200143760048111 سارياعظم شريفي
104773420223200259540048111 ساريرقيه توراني
105773420223200192990048111 ساريسيده محرم ميريان
106773420223200260690048111 ساريعطيه ميرزايي
107773420223200218160048111 ساريفاطمه مهدوي
108773420223200246300096111 سبزواربهاره سينايي
109773420223200162930096111 سبزوارزهرا بلاش آبادي
110773420223200250128179911 سپاهان شهرمائده شفيعي
111773420223200238950695111 سرآبلهمسعود پرويزي
112773420223200214690066111 سنندجفرشيد گرگاني
113773420223200280760066111 سنندجندا خدا کرمي
114773420223200232620066111 سنندجهايده روشني
115773420223200216160078111 سيرجانقاسم ميرزاده
116773420223200315720083111 شاهين شهرزهرا راستي
117773420223200291017199111 شهرجديدصدرافاطمه رضايي
118773420223200227060335111 شهريارفوزيه وکيلي
119773420223200189270007111 شيراز-فارسزينب نعمت الهي
120773420223200181450007111 شيراز-فارسعلي اصغر خليفه
121773420223200146690007111 شيراز-فارسمنوچهري
122773420223200279390946111 شيروانعاليه علي محمدي زارع
123773420223200322674686111 شيرودآمنه آبداري
124773420223200148400436111 صومعه سراسميه قارائي
125773420223200294440436111 صومعه سرامحمد معراجي
126773420223200269830979111 طبسمريم محمدي
127773420223200224504674111 عباس آبادمعصومه باقر پسندي
128773420223200198950494111 علي آبادصالحه سميعي
129773420223200230370886111 فارسانزهرا جهانبازي
130773420223200193783953111 فرمهينمعصومه يوسفي
131773420223200282060435111 فومنساناز ميرسيار
132773420223200243890435111 فومنمعصومه سپهري
133773420223200311080034111 قزوينسيده آمنه موسوي
134773420223200325860037111 قمتلاشان دولتي
135773420223200304620037111 قمرقيه معلمي
136773420223200233620037111 قمزهرا اتحادي
137773420223200136820037111 قملينا عباس
138773420223200281760037111 قممومني زاده
139773420223200293420003111 کرجسارا مرادي
140773420223200155250003111 کرجسعيده ساريخاني
141773420223200150740003111 کرجمعصومه جولاني
142773420223200266300076111 کرمانافشار
143773420223200314860076111 کرمانحميد يزدانپناه
144773420223200213650076111 کرمانفاطمه سبزعلي زاده
145773420223200228230076111 کرمانفاطمه نجار زاده
146773420223200204690076111 کرمانميزابي
147773420223200159153647111 کلاته خيجعباس عجم اکرامي
148773420223200206200744111 گراشطالب اسدي
149773420223200225030049111 گرگانکيميا عسکري
150773420223200299569365111 گلبهارنعيمي
151773420223200255780497111 گنبد کاووسسياوش قويدل
152773420223200245134343111 لشت نشاءحسيني
153773420223200201690447111 لنگرودحسن پور
154773420223200207300447111 لنگرودمهديه حسن نژاد ديوشلي
155773420223200158227575111 ليککنجمه نژاد علوي
156773420223200239293177811 محمدشهرميترا حسني
157773420223200285100055111 مراغهبيتا دلبر
158773420223200275910667111 مريواننسرين
159773420223200308030009111 مشهدز حميدي
160773420223200223550009111 مشهدشکوفه صفاريزدي
161773420223200313590009111 مشهدشيما پيچاق ساز
162773420223200258270009111 مشهدعليزاده
163773420223200277300009111 مشهدمهدي
164773420223200205540597111 مياندوآبرقيه پيماني
165773420223200297160053111 ميانهپريسا نيک پور
166773420223200298220576111 نقدهسنا قاسمي
167773420223200272200437111 هشتپرناهيد شادکام
168773420223200156010759111 ياسوجناهيد هادي
169773420223200237570089111 يزدريحانه باي
170773420223200202860089111 يزدريحانه ياوري
171773420223200161060089111 يزدشيما فهيمي
172773420223200265570089111 يزدمحمدرضا مهرپويا

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.