مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 13:00 روز 6 آبان تا ساعت 06:00 روز 9 آبان

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420222500170400893111 ابرکوهريحانه سادات زارع زاده
2773420222500012380038111 اراکعلي کيان راد
3773420222500060520038111 اراکمريم السادات عسگري
4773420222500033620038111 اراکمعصومه محمدخاني
5773420222500038060056111 اردبيلرقيه ميرزايي
6773420222500149257376111 ارسنجانغزل خادميان
7773420222500017930057111 اروميهسپيده صادقي
8773420222500188050745111 استهباننجمه سيفي
9773420222500053250033111 اسلام شهرمحمودي
10773420222500153650008111 اصفهاناشجع
11773420222500171590008111 اصفهانفاطمه خيري
12773420222500064720008111 اصفهانفاطمه کريمي
13773420222500192820008111 اصفهانکشاورزيان
14773420222500027760008111 اصفهانمهديان
15773420222500167050738111 اقليدفاطمه پناهي
16773420222500059223168611 انديشهمهرناز بوربور
17773420222500187150648111 انديمشکزهرا ميرعالي
18773420222500056740648111 انديمشکمهديه گرامي
19773420222500158960006111 اهوازفاطمه ترابي زاده
20773420222500032110006111 اهوازفاطمه کنجدکار
21773420222500069030006111 اهوازناهيد علاوش
22773420222500145590006111 اهوازيلدا باقري
23773420222500202230639111 ايذهاذين غلامي
24773420222500201130639111 ايذهفاطمه طهماسبي
25773420222500142577565111 آبپخشطاهره سبحاني
26773420222500065030094111 بجنوردامنه گنابادي
27773420222500164030094111 بجنوردمهوش
28773420222500028716356111 بندرامام خمينيحسيني دوست
29773420222500200966356111 بندرامام خمينيمطهره چاروسايي
30773420222500029887554111 بندرديرسعيده کشاورز
31773420222500070400569111 پارس آبادهادي علي زاده
32773420222500046400339111 پاکدشتسيد حشمت حسيني
33773420222500014993761111 پرندمليحه احمد ابادي
34773420222500155636987111 پهلهاعظم باوير
35773420222500148080578111 پيرانشهرحسين قادري
36773420222500023530000111 تهرانابهري
37773420222500019080000111 تهرانالا پرشان
38773420222500197520000111 تهرانبلند پرواز
39773420222500079480000111 تهرانرضوان اقدسي
40773420222500013460000111 تهرانريحانه قلي پور
41773420222500077280000111 تهرانزهرا حبيبي
42773420222500191910000111 تهرانزهرا حسيني فر
43773420222500073870000111 تهرانزهرا سلطاني
44773420222500007800000111 تهرانزهرا عليجان تبار
45773420222500035800000111 تهرانزهرا ميرزا صفي
46773420222500199720000111 تهرانزينب پور قاسمي
47773420222500018970000111 تهرانزينب فتح اله زاده
48773420222500063800000111 تهرانس صابر
49773420222500159450000111 تهرانسارا رحماني
50773420222500193110000111 تهرانسمانه مظفري
51773420222500209210000111 تهرانسميرا مهرابي
52773420222500190800000111 تهرانسميه رحماني
53773420222500072770000111 تهرانسميه سهيل
54773420222500183040000111 تهرانسيده زهرا خانجان زاده
55773420222500184140000111 تهرانشبنم ترابي
56773420222500040360000111 تهرانشيدا حکيمي
57773420222500015670000111 تهرانشيوا علينقي
58773420222500024630000111 تهرانصدف خضرايي
59773420222500182940000111 تهرانطهورا ابراهيم پور
60773420222500041460000111 تهرانعليرضا منتظران
61773420222500168420000111 تهرانفاطمه لاجوردي
62773420222500036910000111 تهرانفائزه زند
63773420222500004500000111 تهرانليلي نوروزي
64773420222500025740000111 تهرانمرضيه فاني
65773420222500075080000111 تهرانمريم تقدسي
66773420222500062700000111 تهرانمريم محرمي
67773420222500181840000111 تهرانمليحه لعل دشتي
68773420222500178480000111 تهرانمهديه کيان
69773420222500176280000111 تهرانمهناز علي پور
70773420222500173970000111 تهراننرگس زنديه
71773420222500078380000111 تهراننيکو حسن زاده
72773420222500177380000111 تهراننيلوفر نوحي
73773420222500080230944111 جاجرمفاطمه مرادي
74773420222500003270786111 جيرفتاشرف موسوي
75773420222500194440068111 خرم آبادنازنين صادقي
76773420222500066840469111 رامسرمهلا قنبري
77773420222500006304493111 رحيم آبادسحر نوري
78773420222500165300077111 رفسنجانفائزه يارقلي
79773420222500050720446111 رودبارمهتاب مرتضايي
80773420222500054330448111 رودسرنازنين حبيبي
81773420222500172760181311 ريالهه داوري
82773420222500071550181311 ريزهرا محمد بيگي
83773420222500196300181311 ريزينب شهبازي
84773420222500150333944111 زاويهمريم فرجامي مقدم
85773420222500048960045111 زنجانحديث فرجود
86773420222500204480045111 زنجانسميه خالقي
87773420222500143470478111 زير آبزهرا اميري
88773420222500163990048111 ساريمريم کريمي
89773420222500020450096111 سبزوارفاطمه استاجي
90773420222500047880974111 سربيشهفاطمه حسيني
91773420222500160760355111 سرخهنجمه بهرامي نسب
92773420222500203994336111 سنگرفاطمه معصومي
93773420222500058270066111 سنندجغزال مقدم
94773420222500205134354111 شفتنادر صحراپيما
95773420222500010180335111 شهريارمريم يگانه
96773420222500067930007111 شيراز-فارسرقيه غضنفري
97773420222500151350007111 شيراز-فارسزهرا عابدي
98773420222500147890007111 شيراز-فارسفاطمه مهربان
99773420222500179300007111 شيراز-فارسمحمد مهدي ثابتي
100773420222500022140007111 شيراز-فارسمهسا زماني
101773420222500169740436111 صومعه سرازهرا بشري
102773420222500034930436111 صومعه سرامژگان قارائي
103773420222500009610746111 فسابهزاد ابراهيمي
104773420222500152960733111 قائميهفاطمه پور قيومي
105773420222500189101868611 قرچکالهام حيدري
106773420222500195930034111 قزوينفاطمه ايتي غفاري
107773420222500037620034111 قزوينمهسا ترابي نژاد
108773420222500008810678111 قصرشيرينمازيار محمدي
109773420222500051450037111 قمحسنا کرمي
110773420222500146990037111 قممريم کفاش زاده
111773420222500208030037111 قمنرگس الياسي
112773420222500005160458111 قيدارليلا اصانلو
113773420222500198930003111 کرجبابک دربندي
114773420222500210670003111 کرججواد جعفري
115773420222500049590003111 کرجخديجه بزرگي
116773420222500174380003111 کرجزهرا جاويد
117773420222500011570003111 کرجمريم جاويد
118773420222500052720076111 کرمانشيوا شيخ الاسلامي
119773420222500144990067111 کرمانشاهرستمي
120773420222500162930067111 کرمانشاهصابر محبي
121773420222500161164346111 کوچصفهانمليحه فردپور
122773420222500076844447111 کياشهرامنه ضيابخش
123773420222500207740794111 کيشحبيب حبيبي
124773420222500154330744111 گراشمريم روانبخش
125773420222500021520049111 گرگانعصمت زماني
126773420222500026030049111 گرگانفاطمه صفرزاد
127773420222500031860358111 گرمسارشهرام تنکبار
128773420222500057820044111 لاهيجانالهام اتحادي
129773420222500042250044111 لاهيجانسهند صورتگر
130773420222500061280044111 لاهيجانمريم نديمي
131773420222500156540447111 لنگرودحسن پور
132773420222500157150848111 مبارکهحسين خالوزاده
133773420222500055860009111 مشهدصفيه محسني موسوي
134773420222500074890009111 مشهدفاطمه روئف
135773420222500180650009111 مشهدم هادي زاده
136773420222500030960657111 ملايرمهين هاشمي
137773420222500016440657111 ملايرموسوي
138773420222500185300085111 نجف آبادمريم مير خلف زاده
139773420222500206230465111 نوشهرثريا   اسماعيلي
140773420222500068640465111 نوشهرفاطمه فرخي
141773420222500039130065111 همدانشيرين جعفري
142773420222500175100065111 همدانمنصور سينا
143773420222500166670089111 يزداکرم حيدري
144773420222500186810089111 يزدپرنيان عليايي

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.