مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 08:00 روز 30 مهر تا ساعت 08:00 روز 2 آبان

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420221800232820038111 اراکسميه قاسمي
2773420221800079540056111 اردبيلخسرو رزاق زاده
3773420221800218230056111 اردبيلسحر جوهرچي
4773420221800221570895111 اردکانامير کمالي
5773420221800087810654111 اسدآبادالناز رشيدي
6773420221800061640966111 اسفراينزهرا شکيبا
7773420221800191820008111 اصفهانالهه محسن زاده
8773420221800094030008111 اصفهانثمين فدائي
9773420221800199640008111 اصفهانفائزه مروستي
10773420221800209130008111 اصفهانمهسا فاضل
11773420221800060420008111 اصفهاننفيسه عابدي
12773420221800047990008111 اصفهانهادي مرداني
13773420221800238813417111 اقباليهزري کريمي
14773420221800092620006111 اهوازامين مرعشي
15773420221800096030006111 اهوازمريم محسني
16773420221800044480006111 اهوازمهدي فتحي
17773420221800231230693111 ايلامزهرا غضنفري
18773420221800223670739111 آبادهانيسه اسدي
19773420221800091640766111 بماعظم کناري زاده
20773420221800040820555111 بنابعزيزه مهدوي ديزج
21773420221800055440079111 بندرعباسزهرا ناخدايي
22773420221800065500079111 بندرعباسفيروزه بالاور
23773420221800057640079111 بندرعباسماجده يوسفي
24773420221800200790079111 بندرعباسمنصوره
25773420221800058780636111 بهبهانپروين رجبي
26773420221800190890075111 بوشهرمحدثه ابراهيمي
27773420221800205230097111 بيرجندالميرا شفايي
28773420221800240100339111 پاکدشتالهام فيض ثاني
29773420221800049810339111 پاکدشتفاطمه رضانژاد
30773420221800194820005111 تبريزحسن پور
31773420221800046590005111 تبريزرقيه دمشقي
32773420221800230110005111 تبريزسعيده لوحي
33773420221800080370468111 تنکابنمهشيد مرشدي
34773420221800217180000111 تهرانابوالفضل ديانت
35773420221800093110000111 تهرانالهه شفيعي
36773420221800239520000111 تهرانآزيتا لکيان
37773420221800070670000111 تهرانحديثه عباسپور
38773420221800245180000111 تهرانزهرا فتحي پور
39773420221800056140000111 تهرانسارا اسمعيلپور
40773420221800186450000111 تهرانسعيده سليماني راد
41773420221800076280000111 تهرانسميرا عقيلي
42773420221800196520000111 تهرانسميرا مصطفوي
43773420221800041570000111 تهرانشکوفه باقري
44773420221800042670000111 تهرانعباس صفي زاده
45773420221800051630000111 تهرانفاطمه صفايي
46773420221800216080000111 تهرانفاطمه عليزاده
47773420221800201500000111 تهرانفاطمه غنيمي
48773420221800224940000111 تهرانفاطمه کربلايي
49773420221800095310000111 تهرانمحمد نصيريان
50773420221800192110000111 تهرانمحمدپور
51773420221800050530000111 تهرانمرضيه توسلي
52773420221800233910000111 تهرانمريم عيسي زاده
53773420221800039310000111 تهرانمنصوره کاوسي
54773420221800227250000111 تهرانميسا پرشان
55773420221800242870000111 تهراننسيم حسن پور
56773420221800206010000111 تهرانهاشمي ضيا
57773420221800212670000111 تهرانوحداني
58773420221800062800000111 تهرانوحيد پوراسماعيلي
59773420221800097667558111 جمحسن منصوري
60773420221800189350477111 جويبارحديثه طهماسبيان
61773420221800068840466111 چالوسمنا دلدار
62773420221800090470388111 خمينالميرا رضي
63773420221800081330646111 دزفولاعظم محمدزاده
64773420221800202100646111 دزفولبهاره عبدال زاده دزفولي
65773420221800059150379111 دليجانفاطمه اسکندري
66773420221800226180698111 دهلرانزهره کرمي
67773420221800211300469111 رامسرمهرناز احمدي زاده
68773420221800210960448111 رودسرزهرا اسلوب
69773420221800071200098111 زاهدانمژده فلاحتي
70773420221800043860048111 ساريزينب نفطي
71773420221800214960048111 ساريمهرناز عموئي
72773420221800074647345111 سروستانمهدي اکبري
73773420221800234300644111 سوسنگردزهرا حياوي
74773420221800063760083111 شاهين شهرزهرا مومن زاده
75773420221800053164354111 شفتاکبر کمالي
76773420221800222100088111 شهر کردسميه شهباز
77773420221800198080088111 شهر کردنسرين نظري زاده
78773420221800193370086111 شهرضازهرا هاشميان
79773420221800244100335111 شهريارمينا سي جاني
80773420221800084860007111 شيراز-فارسراضيه شريف زاده
81773420221800099440007111 شيراز-فارسسبحان حيدري
82773420221800225760007111 شيراز-فارسکروني
83773420221800243780946111 شيروانساناز تاري
84773420221800197290883111 فرخ شهرمريم رضي پور
85773420221800203100475111 فريدونکنارمريم هاشمي
86773420221800098220746111 فساطيبه زارعپور
87773420221800069640435111 فومنآيدا مطلايي
88773420221800229570435111 فومنبهاره نقده
89773420221800088050476111 قائم شهرعباس نوروزي
90773420221800077636569111 قروه درجزينفرشته نعمتي
91773420221800241017884111 قلعه گنجفائزه اميري
92773420221800195330037111 قمحديثه رضايي
93773420221800187470037111 قمسيده فاطمه حسيني نيا
94773420221800086270037111 قمليلا رستمي
95773420221800052040003111 کرجزهرا عالياني
96773420221800213080003111 کرجزينب محمدي
97773420221800048590003111 کرجندا باقري معين
98773420221800073100067111 کرمانشاهفاطمه اکبري
99773420221800082844666111 کلاردشتميترا معصومي
100773420221800045270743111 لارساحره دامن کشان
101773420221800054620044111 لاهيجانالهام اتحادي
102773420221800066890044111 لاهيجانعاطفه
103773420221800188330044111 لاهيجانمريم نديمي
104773420221800064813184911 ماهدشتربيع
105773420221800204930463111 محمودآبادزهرا اسماعيلي
106773420221800078400009111 مشهداسما عاقبتي
107773420221800219300009111 مشهدحانيه السادات حسيني
108773420221800236130009111 مشهدفاطمه رئوف
109773420221800072790009111 مشهدکيميا پورمعظمي
110773420221800246200009111 مشهدهما شاهرخي
111773420221800083100085111 نجف آبادمرضيه هاشم زاده
112773420221800067130333111 نظرآبادفاطمه خورگامي
113773420221800085120659111 نهاوندايدا کياني
114773420221800075610735111 نور آبادبيژن گودرزي
115773420221800207258746111 نوش آباداکرم اسماعيلي
116773420221800089570093111 نيشابورشيما بهزادمنش
117773420221800237710673111 هرسينسماء ساسان پور
118773420221800235230336111 هشتگردمريم ساساني
119773420221800208130065111 همدانجعفري
120773420221800215890065111 همدانزهرا يوسفي خوشبخت
121773420221800220990089111 يزدفاطمه عباس زاده

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.