مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 09:00 روز 13 مهر تا ساعت 09:00 روز 15 مهر

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420220200167930038111 اراکاحسان مقدسي
2773420220200113180038111 اراکپريوش کرامت
3773420220200070180038111 اراکسعيده نصيري
4773420220200049890038111 اراکندا ابوالحسني
5773420220200058860038111 اراکنيلوفر فارسيجاني
6773420220200162444389111 اسالمآرزو پورخودکار
7773420220200155140033111 اسلام شهربهاره بنار
8773420220200104010008111 اصفهاناکرم خالويي
9773420220200079890008111 اصفهانالهه محسن زاده
10773420220200115180008111 اصفهانشهلا مهدي پور
11773420220200109520008111 اصفهانفاطمه سالکي فرد
12773420220200059760008111 اصفهانمحمد تقي حق شناس
13773420220200060910008111 اصفهانمنصوره محسني
14773420220200072970006111 اهوازسميه آل خيس
15773420220200073080006111 اهوازسميه نوري
16773420220200044890693111 ايلاممسعود شيخي
17773420220200076330359111 ايوانکيسميه قاسمي
18773420220200046550047111 بابلفاطمه سالاريه
19773420220200075990069111 بروجردشادي حسنوند
20773420220200045790069111 بروجردنگار مغيثي
21773420220200140630043111 بندرانزليصاحبه عمويي
22773420220200071650079111 بندرعباسمحمدجواد محمدپور
23773420220200106378565111 بوئين و مياندشتعلي شفيعي
24773420220200169620005111 تبريزرنجبري
25773420220200116460000111 تهراناکبر اسمان
26773420220200163500000111 تهرانآزاده مصطفوي
27773420220200161290000111 تهرانآسيه خاکزاري
28773420220200094700000111 تهرانتوران کاظمي
29773420220200093600000111 تهرانزهرا ايزدي
30773420220200074570000111 تهرانزهرا بلوکي
31773420220200154530000111 تهرانزهرا روياني
32773420220200077870000111 تهرانشکوفه باقري
33773420220200068910000111 تهرانفاطمه افشاني
34773420220200055530000111 تهرانفاطمه مرادزاده
35773420220200063400000111 تهرانفرزانه شهرابي
36773420220200062290000111 تهرانفريد دليري
37773420220200052230000111 تهرانمينا فتح الهي
38773420220200168010000111 تهراننازنين عبداللهيان
39773420220200160190000111 تهراننيکويي
40773420220200165307435111 جويمفريبا نوروزي
41773420220200041994487111 چابکسرسودابه ابراهيمي
42773420220200095030068111 خرم   آباد-لرستانسليمان حاتم وند
43773420220200080040064111 خرمشهرفاطمه حسين پور
44773420220200050650793111 خميرفاطمه اسپيد
45773420220200081820646111 دزفولنرگس سادات روح افزا
46773420220200078408343111 دستگرد-اصفهانزهرا شفيعي
47773420220200105690376111 رباطکریممهدي مهدوي راد
48773420220200102060986111 زابلفروغ خليلي
49773420220200100210098111 زاهدانزهرا جهان تيغ
50773420220200067613944111 زاويهالهام اکبري
51773420220200152420048111 ساريالهام اسودي
52773420220200098200048111 ساريشهين عابدي
53773420220200114280066111 سنندججواد فرهنگي
54773420220200061210066111 سنندجسميه يوسفي
55773420220200108890078111 سيرجانزهره نهاوندي پاريزي
56773420220200047960078111 سيرجانسارا عليپور
57773420220200097300078111 سيرجاننويده ماهاني
58773420220200048480007111 شيراز-فارسامير شاهي سوندي
59773420220200042870007111 شيراز-فارسبتول جعفري
60773420220200054140007111 شيراز-فارسحجت جعفري
61773420220200084350007111 شيراز-فارسدليري
62773420220200043970007111 شيراز-فارسسيد حسين تقوي
63773420220200166520007111 شيراز-فارسعليرضا مبيني
64773420220200156450007111 شيراز-فارسهاجر فقيهي
65773420220200111180436111 صومعه سراسميه قارائي
66773420220200159814674111 عباس آبادمحسن عباسي
67773420220200118790435111 فومنالهام رحيمي
68773420220200158060435111 فومنساناز ميرسيار
69773420220200150740034111 قزوينحديثه شريفي
70773420220200101140087111 کاشانسميرا قهاري
71773420220200112310087111 کاشانصادق ملکي
72773420220200051380087111 کاشانکيميا کرمي
73773420220200170520087111 کاشاننرجس سادات نورحسيني
74773420220200056940003111 کرجافسانه نيکنام
75773420220200066010003111 کرجراحله احمدوند
76773420220200117870003111 کرجسميرا عليخاني
77773420220200082740003111 کرجفاطمه صمدي
78773420220200064993183611 کرج-(مهرشهر)سليمي
79773420220200157960067111 کرمانشاهفاطمه زهرا مويدي
80773420220200057504773111 کياکلاسحر باقر زاده
81773420220200065784749111 گتابليلا سلمانزاده
82773420220200151420049111 گرگانايليا نورالهي مقدم
83773420220200069200049111 گرگاننوشين شيخ السلامي
84773420220200107100378111 محلاتمريم قاسمي
85773420220200099330463111 محمودآباد-مازندرانمهسا هاشمپور
86773420220200096760055111 مراغهپريسا ناصري کريموند
87773420220200103010009111 مشهدز حميدي
88773420220200164520009111 مشهدسمانه يادوست
89773420220200153350009111 مشهدسميه براتي
90773420220200083450009111 مشهدفاطمه رئوف
91773420220200053650465111 نوشهرازاده پالوچ

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.