مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 05:00 روز 2 شهریور تا ساعت 04:00 روز 5شهریور

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420216000024650038111 اراکهدي پارسا اصيل
2773420216000049230056111 اردبيلافشان عناياتي
3773420216000041420056111 اردبيلنازنين روحي
4773420216000016820057111 اروميهرقيه عليپور
5773420216000038330535111 اسکومحبوبه عظامي
6773420216000222140033111 اسلام شهرمهسا سيلاخور
7773420216000221350008111 اصفهاناميد رضايت
8773420216000062520008111 اصفهانامير توکلي
9773420216000072590008111 اصفهانپروانه قلعه دار
10773420216000212380008111 اصفهانثنا شفيعي
11773420216000021140008111 اصفهانفريبا ابراهيمي
12773420216000048990008111 اصفهانمهري چياني
13773420216000181650008111 اصفهاننعيمه انصاري
14773420216000006206373111 اميديهفاطمه حقيقت
15773420216000014180006111 اهوازمرضيه اميني
16773420216000075690006111 اهوازمريم طاهرپور
17773420216000237820006111 اهوازنيلوفر نيري
18773420216000033864641111 ايزدشهرسيده راضيه حسيني
19773420216000032210063111 آبادانخدري
20773420216000009720063111 آبادانسيده فاطمه اعتصام زاده
21773420216000028030047111 بابلزهرا ادهم
22773420216000061128858111 بنسيدسجاد کاظمي
23773420216000227540079111 بندرعباساحمد بنحوري
24773420216000005990079111 بندرعباسماجده يوسفي
25773420216000030760485111 بهشهرسمانه نادعلس زاده
26773420216000011720485111 بهشهرمهلا علايي
27773420216000239930005111 تبريزالهام اديب
28773420216000045870000111 تهراناتنا فرشادفر
29773420216000046970000111 تهرانالا پرشان
30773420216000013460000111 تهرانامين معدن کن
31773420216000022430000111 تهرانپريسا برات پور
32773420216000220430000111 تهرانحانيه محمودي
33773420216000224840000111 تهرانحميده علي محمدي زارع
34773420216000230500000111 تهرانراحله گيلاني
35773420216000059350000111 تهرانزهرا ابراهيم آبادي
36773420216000232700000111 تهرانزهرا رضايي
37773420216000025740000111 تهرانزهرا صوفي
38773420216000074970000111 تهرانسارا آدنوش
39773420216000064910000111 تهرانسميه رحمتي
40773420216000070570000111 تهرانسوسن اعظمي
41773420216000042570000111 تهرانطهورا خدادادي
42773420216000010160000111 تهرانطيبه محسني
43773420216000238310000111 تهرانفاطمه حاجي پور
44773420216000031400000111 تهرانفاطمه فراهاني
45773420216000219280000111 تهرانفائزه لقماني
46773420216000019080000111 تهرانفرانک مهدوي
47773420216000015670000111 تهرانليلي نوروزي
48773420216000008910000111 تهرانمحرمي
49773420216000229350000111 تهرانمحمدرضا اصابتي
50773420216000047080000111 تهرانمريم شمس
51773420216000223740000111 تهرانمريم مسيحا
52773420216000071670000111 تهرانمينا تقي پور
53773420216000208110000111 تهراننازنين عبداللهيان
54773420216000017870000111 تهراننسرين غلامعلي زاده
55773420216000217014487111 چابکسرناديا بختياري
56773420216000026060068111 خرم   آباد-لرستانرضوان ايزدي
57773420216000069370084111 خميني شهرفاطمه عمادي
58773420216000207500646111 دزفولنجمه نبوي
59773420216000216474464111 رستم آبادشهربانو قنبر پور
60773420216000218270048111 ساريبهاره برزگر
61773420216000213760048111 ساريفهيمه محمد نيا
62773420216000043258179911 سپاهان شهرالناز شريعتي
63773420216000065030066111 سنندجبهرام جان محمدي
64773420216000228270066111 سنندجرائين درست
65773420216000215890066111 سنندجسميرا رستمي
66773420216000234200078111 سيرجانمريم هاشمي راد
67773420216000060960386111 شازندمحجوبه هاشمي
68773420216000036720036111 شاهرودسارا سعدنيا
69773420216000063620036111 شاهرودمهديه حسين نيا
70773420216000012080007111 شيراز-فارسحسن خادم الحسيني
71773420216000044480007111 شيراز-فارسسارا قاسمي
72773420216000225650007111 شيراز-فارسشهرزاد زادگان خواجه
73773420216000027714674111 عباس آباداسيه جوستاني
74773420216000076297539111 عسلويهليلا حيدري
75773420216000029713165611 فردیسفاطمه ملکي
76773420216000233300476111 قائم شهراقاجاني
77773420216000210650375111 قدسمرتضي منصور پور
78773420216000037620034111 قزوينفاطمه دهقاني
79773420216000073790037111 قمآزاد دانا
80773420216000226960037111 قمسيد وحيد حسيني
81773420216000214690037111 قمفاطمه حاجلو
82773420216000077180947111 قوچانزهرا صادقي
83773420216000068350967111 کاشمرالهام عزمي
84773420216000034010003111 کرجزهرا فروزش
85773420216000067520003111 کرجزينب ابراهيمي
86773420216000236420003111 کرجمهرناز صفي
87773420216000066200076111 کرمانسيدمجتبي ابراهيمي
88773420216000035930067111 کرمانشاهخاطره حکيميان
89773420216000020230877111 گلپايگانخرمي
90773420216000040760447111 لنگرودارزو پاکدل
91773420216000211380334111 لواسانسيد فرهاد کردبچه
92773420216000039670556111 ملکانايدا رجبي
93773420216000209270085111 نجف آبادالناز رجبي
94773420216000007860085111 نجف آبادمنصوره افضل
95773420216000023373765111 نسیم شهرليلا خاقانپور
96773420216000231820563111 نمينمجيد کياني فرد
97773420216000078250659111 نهاوندمعصومه   شجاعيان
98773420216000018440089111 يزدسپيده سلطاني
99773420216000235470089111 يزدعارفه اکابري

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.