مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 21:30 روز 27 خرداد تا ساعت 03:30 روز 30 خرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420209200079880038111 اراکرضوانه مرادي
2773420209200111784389111 اسالمفهيمه بيگي
3773420209200087230033111 اسلام شهرسولماز مصلحي
4773420209200093200008111 اصفهانالنا رفيعي
5773420209200166400008111 اصفهانحسين جعفري
6773420209200082030008111 اصفهانشکوه مرادي شاه قريه
7773420209200102590008111 اصفهانفرزانه رضايت
8773420209200199910008111 اصفهانمريم کيانپور
9773420209200258640008111 اصفهانمهناز شيران
10773420209200187640008111 اصفهاننرگس ارسطويي
11773420209200080883168611 اندیشهگيسو زنجاني
12773420209200106790006111 اهوازعصمت مهديه
13773420209200257330006111 اهوازليلا فرهنمند
14773420209200130380006111 اهوازمريم حسيني
15773420209200137100006111 اهوازمهدي فتحي
16773420209200242760006111 اهوازمهناز بهوندي
17773420209200260477433111 اوز-فارسسميرا نوراني
18773420209200085050693111 ايلاممحبوبه دارايي
19773420209200190890063111 آبادانالهام درويشي
20773420209200193120496111 آزاد شهرزهرا ابيل
21773420209200066470047111 بابلسيده فاطمه قاسمپور
22773420209200088490756111 برازجانفرزانه قاسمي فرد
23773420209200133440555111 بنابفرح روحي
24773420209200075910485111 بهشهرحجت اسدي
25773420209200109810097111 بيرجندعلي اريابد
26773420209200198423761111 پرنداعظم اماني
27773420209200151520005111 تبريزحسن پور
28773420209200155930005111 تبريزحميد نوروزي
29773420209200124620005111 تبريزسحر باغبان
30773420209200158230005111 تبريزهانيه صمديان
31773420209200123640468111 تنکابنرقيه فلاح
32773420209200271250000111 تهراناحمد باقري
33773420209200073250000111 تهرانالهه اکبري
34773420209200245450000111 تهرانالهه صديقي
35773420209200243250000111 تهراناميرحسين شاه مهدي
36773420209200129620000111 تهرانبهناز شافعين
37773420209200192380000111 تهرانحديثه تن
38773420209200204080000111 تهرانحميده نصيرلو
39773420209200118450000111 تهرانرحمتي
40773420209200267790000111 تهرانرزا حمزه اي
41773420209200165480000111 تهرانرضوان فاطمي
42773420209200276760000111 تهرانزهرا اسکندري
43773420209200139690000111 تهرانزهرا صالحي
44773420209200189030000111 تهرانزهره ربيعي
45773420209200127420000111 تهرانزينب پورقاسمي
46773420209200248760000111 تهرانسنا سايه وند
47773420209200244350000111 تهرانشمشکي
48773420209200272350000111 تهرانشيما پناهي
49773420209200112840000111 تهرانطاهره پرتو
50773420209200064280000111 تهرانفاطمه خواجه نصير
51773420209200160970000111 تهرانفاطمه صفايي
52773420209200086620000111 تهرانفاطمه طالبي
53773420209200089930000111 تهرانمرجان رنجبر
54773420209200194590000111 تهرانمريم صالحي
55773420209200099990000111 تهرانمريم نوري
56773420209200084420000111 تهرانمليحه لعل دشتي
57773420209200114040000111 تهرانمهتاب مطهري نسب
58773420209200168790000111 تهرانمهسا کازراني
59773420209200253310000111 تهرانندا مينايي
60773420209200241040000111 تهراننسيم مقيمي
61773420209200167690000111 تهراننيرنوحي
62773420209200067590000111 تهرانوحيد پور اسماعيلي
63773420209200091784465111 توتکابنرقيه جمشيدي
64773420209200259690658111 تويسرکانپونه محمدي
65773420209200113087558111 جمزهرا بيگلو
66773420209200163710466111 چالوسپريسا محمود ثاني
67773420209200270370068111 خرم   آباد-لرستانفاطمه حاتم وند
68773420209200077880068111 خرم   آباد-لرستانفتانه خزند
69773420209200159490388111 خمينزهرا محمدي
70773420209200150860084111 خميني شهرمژگان طمهورثي
71773420209200128837866111 درب بهشتليلي عادلي
72773420209200076050646111 دزفولنرگس سادات روح افزا
73773420209200115840379111 دليجانفاطمه جلالي
74773420209200107980379111 دليجانيوسفي
75773420209200197869456111 رازفاطمه سلطاني
76773420209200110616387111 رامشيرامين حميداوي
77773420209200125710448111 رودسرسمانه مهري
78773420209200152990181311 ریحيدري
79773420209200098780181311 ریمحمدي
80773420209200278030986111 زابلفروغ خليلي
81773420209200251200048111 ساريخديجه معيل
82773420209200269588179911 سپاهان شهر (اصفهان)مرضيه طاهر پور
83773420209200203780974111 سربيشه-خراسان   جنوبيفاطمه حسيني
84773420209200135847345111 سروستاناميرحسين اسماعيلي
85773420209200074880467111 سلمانشهرکاظم سيدين
86773420209200105790035111 سمنانجمشيدي
87773420209200275370035111 سمنانجميله غفاري
88773420209200131590035111 سمنانعاتکه سادات ترحمي
89773420209200134470078111 سيرجانراحله رهنما
90773420209200070760036111 شاهرودمليحه مغاني
91773420209200161930083111 شاهين شهرمريم اکباتاني
92773420209200205710538111 شبسترحاج حسن گلستان
93773420209200164540086111 شهرضاحميد رحيمي
94773420209200081130335111 شهریارمريم يگانه
95773420209200100280007111 شيراز-فارساقاجانزاده
96773420209200126030007111 شيراز-فارسبتول جعفري
97773420209200188640007111 شيراز-فارسرستگار
98773420209200071760007111 شيراز-فارسسارا اکرم زاده
99773420209200092990007111 شيراز-فارسفاطمه رزمجو
100773420209200101380007111 شيراز-فارسليلي عبدي زاده
101773420209200256330007111 شيراز-فارسمحمد شجاعي فرد
102773420209200156230007111 شيراز-فارسمحمد طبخي
103773420209200246270007111 شيراز-فارسمريم زارع
104773420209200103590007111 شيراز-فارسمهرناز براهيميان
105773420209200250720007111 شيراز-فارسنگين حسني
106773420209200136610436111 صومعه سراسميه قارائي
107773420209200094120935111 طرقبهسميه ويسي يزدي
108773420209200116813165611 فردیسکبري لوايي
109773420209200254010845111 فلاورجانثنا ستاري
110773420209200138710435111 فومنبهاره نقده
111773420209200153710476111 قائم شهرارمان ميرزايي
112773420209200274050476111 قائم شهرعسل موسوي
113773420209200072760034111 قزوينحنانه دائي
114773420209200122820037111 قمشيوا شمس الهي
115773420209200249780037111 قمصادقي
116773420209200200930087111 کاشانمرضيه افکار
117773420209200195990003111 کرجزهرا جاويد
118773420209200078060003111 کرجمهديه صابري
119773420209200252520003111 کرجنگار رجبي
120773420209200154813183611 کرج-(مهرشهر)علي احمدي ارا
121773420209200277950076111 کرمانابوحيدري
122773420209200108470076111 کرمانسميه حاج غني
123773420209200132060076111 کرمانفرشته مبصرفر
124773420209200201860076111 کرمانمحمد گلزاري
125773420209200121890076111 کرمانمهسا کتانچي
126773420209200191818344111 گز برخوارلاله هاديان
127773420209200065060044111 لاهيجان-گيلانزهره اميني
128773420209200202550044111 لاهيجان-گيلانفروغ ذوقي توانا
129773420209200090760044111 لاهيجان-گيلانگيتي فلاح شجاعي
130773420209200268570044111 لاهيجان-گيلانمنيژه رضوي
131773420209200117740447111 لنگرودعلي پناهي
132773420209200157010447111 لنگرودمعصومه بلوکي
133773420209200095980447111 لنگرودمليحه محمدي
134773420209200069710334111 لواسانزهره منصوري
135773420209200068663177811 محمدشهر-البرزمژگان گوران
136773420209200120620009111 مشهدسوسن شريعت
137773420209200104910839111 نائينبتول انصاري
138773420209200119427673111 نرماشيرهادي رستم ابادي
139773420209200273293765111 نسیم شهرزهرا مصطفوي
140773420209200162100065111 همدانافسانه رحيمي
141773420209200255440065111 همدانرويا بيات
142773420209200083230065111 همدانصفا يوسفي
143773420209200247630759111 ياسوجفريده شفايي
144773420209200097250089111 يزدشقايق فلاح
145773420209200196250089111 يزدفرشته فتوحي
146773420209200096150089111 يزدمرضيه عبداللهي
147773420209200206740089111 يزدنور بالا

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.