مربوط به سفارشات ثبت شده از ساعت 07:00 روز 4 خرداد تا ساعت 06:00 روز 7 خرداد

سامانه رهگیری مرسولات شرکت پست

بارکد خود را کپی نمایید، بعد وارد لینک بالا شوید:

1773420206900132500456111 ابهرمعصومه مهتري
2773420206900369290038111 اراکساره گرگ بندي
3773420206900157300033111 اسلام شهرفاطمه فولادوند
4773420206900097780008111 اصفهانالهه زره ساز
5773420206900163270008111 اصفهانزهرا ابراهيمي
6773420206900307470008111 اصفهانسجاد ستاري
7773420206900304160008111 اصفهانفرزانه فقري
8773420206900305270008111 اصفهانمرجان زارع
9773420206900385810008111 اصفهانمرجان شفيعي
10773420206900139670008111 اصفهانمرضيه قبادزاده
11773420206900104960008111 اصفهانمهرناز کياني
12773420206900123880648111 انديمشکميثم شرافت زاده
13773420206900382300006111 اهوازراحيل پژوهان
14773420206900319540006111 اهوازرويا وحدت
15773420206900396780006111 اهوازسيد امين سيد طيب
16773420206900395670006111 اهوازفاطمه خراساني
17773420206900370130063111 آبادانفاطمه غلامي
18773420206900309840344111 آبيکافسانه طالبي
19773420206900380570444111 آستانه اشرفيهصديقه اذرمهر
20773420206900324370046111 آملعلي قاسمي
21773420206900128350756111 برازجانعظما حيدري
22773420206900166460549111 بستان آبادمعصومه نعلبندي
23773420206900177158143111 بهارستان(اصفهان)سحر نيکبخت
24773420206900389390075111 بوشهرپويا اميرزاده
25773420206900375460665111 بيجارسميرا حق بيدار
26773420206900093983761111 پرندفاطمه مهدي پور
27773420206900149320348111 تاکستانمهسا رحماني
28773420206900092960005111 تبريزمرضيه کشي زاده
29773420206900137630957111 تربت جاماريانا جامي
30773420206900091470095111 تربت حيدريهالهه محولاتي
31773420206900317720000111 تهراناصغر شکاري
32773420206900151180000111 تهرانالهام مکرمي
33773420206900103040000111 تهرانحانيه محمودي
34773420206900141110000111 تهرانحميده فتحي دخت
35773420206900099160000111 تهرانحنانه فتحي پور
36773420206900110800000111 تهرانريحانه غريبي
37773420206900108550000111 تهرانزهرا رضايي
38773420206900094650000111 تهرانزهرا سوادکوهي
39773420206900159990000111 تهرانزهرا منسومي
40773420206900167860000111 تهرانسارا صباغي
41773420206900153380000111 تهرانساغر فرج زاده
42773420206900388300000111 تهرانسعيد مرادي
43773420206900373720000111 تهرانسيد محدثه حسينيان
44773420206900310010000111 تهرانفاطمه بيات
45773420206900135450000111 تهرانفاطمه پور عابديني
46773420206900381590000111 تهرانفاطمه پيريايي
47773420206900161250000111 تهرانفاطمه روحاني
48773420206900170210000111 تهرانفاطمه شميراني
49773420206900321180000111 تهرانفاطمه گودرزي
50773420206900107450000111 تهرانليلا اکبري
51773420206900150080000111 تهرانمجتبي پرتوزاده
52773420206900320080000111 تهرانمريم شيخ الملوکي
53773420206900120870000111 تهرانمريم عليزاده
54773420206900106350000111 تهرانمنا باوقار
55773420206900116420000111 تهرانمنيژه تقي زاده
56773420206900131040000111 تهرانمهديه رحيمي
57773420206900392760000111 تهرانمهري محمودي
58773420206900126480000111 تهرانمينايي
59773420206900173520000111 تهراننسترن رياحي
60773420206900378230000111 تهراننگين سپهر
61773420206900111910000111 تهرانهدي معدني
62773420206900101300853111 تيرانزهرا ابراهيمي
63773420206900308640074111 جهرموحيد تقوي
64773420206900118220477111 جويبارسميه نقيبي
65773420206900377000786111 جيرفتپوريا جيالبارزي
66773420206900098290068111 خرم   آباد-لرستانامير فرشيد
67773420206900322230084111 خميني شهرزهرا شفيعي
68773420206900155080646111 دزفولامين ابروشن
69773420206900306420758111 دوگنبدانشهلا قلندري
70773420206900312400077111 رفسنجانصديقه محمدي
71773420206900125570077111 رفسنجانليلا محمديان
72773420206900175610181311 ریال صاحب فصول
73773420206900144300181311 ریکوثر کريمي
74773420206900115120847111 زرين شهرمرضيه غفاري
75773420206900090330048111 ساريثنا مسلمي
76773420206900172130035111 سمنانعاتکه سادات ترحمي
77773420206900158610035111 سمنانمهديه فرضي
78773420206900117330036111 شاهرودمژگان شاکري
79773420206900114060083111 شاهين شهرسارا قاسمي
80773420206900376050335111 شهریارزهرا کرمي
81773420206900152880647111 شوشفاطمه سعيديان
82773420206900393570007111 شيراز-فارسبهار شاکر
83773420206900174330007111 شيراز-فارسزهرا پور سعيد
84773420206900124990007111 شيراز-فارسشهلا ذکاوت ايزدي
85773420206900154200007111 شيراز-فارسليلا دهدشتي
86773420206900301760007111 شيراز-فارسمحمد حسين بااخلاق
87773420206900391370007111 شيراز-فارسمحمد حسين تعبدي
88773420206900390270007111 شيراز-فارسمحمد طبخي
89773420206900142930007111 شيراز-فارسنسترن اشرف
90773420206900164270007111 شيراز-فارسنگين بلادي
91773420206900318630946111 شيروانسحر پيرايش
92773420206900113817393111 صغادزکيه لطفي
93773420206900368003369111 طالقانسيد توکل سادات رسول
94773420206900326464674111 عباس آبادمحمد فقيه ملکي
95773420206900329250554111 عجب شيرسميه سقايي مهراباد
96773420206900130503165611 فردیسمريم عيسي زاده
97773420206900171710475111 فريدونکنارراضيه   همايوني
98773420206900379830476111 قائم شهرسميه محمد پور
99773420206900314910476111 قائم شهرسيده مريم باقري
100773420206900327036569111 قروه درجزينريحانه جدي ادب
101773420206900315130034111 قزوينفاطمه ايتي غفاري
102773420206900129400034111 قزوينفاطمه نظري
103773420206900100350034111 قزوينمرضيه حسين زاده
104773420206900323300037111 قمرضوانه رضايي
105773420206900095060003111 کرجبهار حاجي عزيزي
106773420206900313620003111 کرجزهرا حسين زاده
107773420206900143620003111 کرجفاطمه قاسمي
108773420206900134650003111 کرجفاطمه کبيري
109773420206900387500003111 کرجمريم جاويد
110773420206900112100076111 کرمانسميه سهراب زاده
111773420206900328980076111 کرماننرجس عربشاهي
112773420206900165780067111 کرمانشاهزهره جنتي پور
113773420206900096980067111 کرمانشاهمنا حاجيان
114773420206900146740067111 کرمانشاههانيه مويدي
115773420206900311014666111 کلاردشتفاطمه حسيني
116773420206900371984346111 کوچصفهانمهين فردپور
117773420206900372010744111 گراشطالب اسدي
118773420206900105440049111 گرگانفرزانه فيروزکوهي
119773420206900386390743111 لارزهرا سلمان پور
120773420206900384180743111 لارساحره دامن کشان
121773420206900119400044111 لاهيجان-گيلانمريم وثوقي
122773420206900302540447111 لنگرودمحمد تقي زاده
123773420206900383464376111 ليسارنجفي
124773420206900374803177811 محمدشهر-البرزمژگان گوران
125773420206900148570054111 مرندانيسا محمد زاده
126773420206900316370054111 مرندمهدي لطفي کمار عليا
127773420206900127500009111 مشهدآلاله کوچکي
128773420206900160060009111 مشهدزينب درودي
129773420206900136470009111 مشهدزينب نظام
130773420206900138670009111 مشهدسنا
131773420206900168880009111 مشهدصفا مقدم
132773420206900325500009111 مشهدفرشته شهدوست
133773420206900156610009111 مشهدکريم ظفري
134773420206900102080798111 مينابزهرا رنجبري
135773420206900133080498111 مينو دشت (گلستان)زهرا   خوشرفتار
136773420206900121880876111 نطنزمرضيه طاهري
137773420206900109250576111 نقدهمينا فرخي
138773420206900162780735111 نور آباد (فارس)علي اکبر اقدامي
139773420206900122980749111 ني ريزقاسم زارع
140773420206900394880065111 همدانسينا
141773420206900303160065111 همدانفريبا مهرابي
142773420206900140980759111 ياسوجمريم اميني
143773420206900169520089111 يزدسيد حسين سالاري
144773420206900145980089111 يزدفرج الله باغياني

1. اگر اسمتان در لیست نیست یا سامانه پستی اطلاعات بارکد شما را نمایش نمی‌دهد و یا اشتباه نمایش می‌دهد، حتما از طریق سرویس پشتیبانی پیگیری کنید.

2. مسئولیت تأخیرهای احتمالی در توزیع مرسولات متوجه شرکت ملی پست می‌باشد. ما هیچگونه اختیار و کنترلی بر فعالیت‌های شرکت پست نداریم. ما این نکته را در بخش رویه ارسال سفارش متذکر شده‌ایم، لذا خواهشمندیم بابت تأخیرهای احتمالی به ما اعتراض نفرمایید و صبور باشید.

3. اگر مرسوله شما دچار تأخیر شده، ابتدا با کدرهگیری خود وضعیت آن را در سایت شرکت پست بررسی نمایید. اگر مرسوله از شهر رشت به سمت مقصد رهسپار نشده باشد، به پشتیبانی فروشگاه اطلاع دهید تا وضعیت مرسوله را در اداره پست رشت پیگیری نماییم. اما اگر بسوی مقصد رهسپار شده، دیگر از جانب ما قابلیت پیگیری خاصی را ندارد. بهترین راه این است که به لینک سامانه پاسخگویی به شکایات شرکت پست مراجعه نمایید. معمولا ظرف حداکثر 6 ساعت پاسخگوی شما خواهند بود.

4. در صورت عدم حضور در منزل، معمولا مرسوله برای مدت سه روز در پست منطقه شما باقی خواهد ماند. در این صورت سامانه پست ممکن است دو پیغام به شما بدهد: یا از شما بخواهد تا خودتان به اداره پست منطقه مراجعه نموده و حضوراً تحویل بگیرد و یا درخواست واریز وجه جهت ارسال مجدد می‌کند. در صورت عدم پیگیری شما، مرسوله به ما برگشت می خورد. در اینصورت امکان کنسل کردن یا مرجوع نمودن سفارش وجود ندارد و باید مجدد هزینه ی ارسال را برای ما واریز نمایید تا برای شما از ابتدا پست و بارکد جدید صادر کنیم.

5. بارکد مرسولات تیپاکس مستقیما پیامک می‌شود. لذا در این لیست درج نمی‌گردد.

6. مرسولات همشهریان رشتی با پیک موتوری ارسال می‌شود و فاقد بارکد پیگیری می‌باشد.